Strategické dokumenty

Analýza problémových okruhů Olomouckého kraje

V souvislosti s přípravou České republiky na kohezní politiku EU pro období od roku 2014-2020 byl Ministerstvem pro místní rozvoj, jako garantem přípravy, a dalšími orgány (ostatní ministerstva, kraje, svaz měst a obcí apod.) připraven návrh národních rozvojových priorit ČR. Tyto rozvojové priority byly dále rozpracovány do úrovně tematických oblastí, které se stanou tzv. převodníky mezi národními prioritami a budoucími operačními programy. Aby byla do tematických oblastí začleněna i regionální a územní dimenze, tzn. odlišnosti v jednotlivých územích v rámci ČR, zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR všem krajům zpracování Analýzy problémových okruhů. Tato data budou nadále využita pro vyjednávání potřeb České republiky v rámci fondů EU.

Dokumenty

Soubor typu .pdfAnalýza problémových okruhů OK(1013,3 kB)stáhnout

Analýza partnerství na území Olomouckého kraje

Cílem dokumentu je identifikovat možné potenciální partnery pro přípravu kohezní politiky EU 2014+ a následnou budoucí spolupráci Olomouckého kraje v území v programovacím období EU 2014-2020. Jedná se zejména o veřejný, podnikatelský, neziskový a vzdělanostní sektor v regionu kraje. Součástí dokumentu je také analýza současných funkčních partnerství v území a rizik ustavení nového partnerství.

Dokumenty

Soubor typu .pdfanalýza partnerství(1,3 MB)stáhnout

Analýza dopadů politiky soudržnosti v území regionu soudržnosti Střední Morava

V rámci společných jednání Olomouckého kraje, Zlínského kraje a ÚRR zaměřených na přípravu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava na budoucí kohezní politiku EU po roce 2014 byly stanoveny témata, která budou podrobněji rozpracována oběma kraji a ÚRR. Jedním z nich je i Analýza dopadů politiky soudržnosti v území regionu soudržnosti Střední Morava. Dílo zahrnuje analýzu reálných dopadů politiky soudržnosti EU v letech 2007-2011 na území obou krajů (Olomouckého i Zlínského) a hodnotí posun v odstranění vnitřních disparit na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Výsledkem analýzy je kategorizace území dle obcí s rozšířenou působností z hlediska zaměření budoucí kohezní politiky EU pro roky 2014+. Mapa grafického znázornění kategorizace ORP podle regionální konkurenceschopnosti byla nadále v rámci sledovaného období udržitelnosti projektu využita jako jeden z podkladových materiálů při přípravě tematických karet politiky a evidenčních listů zpracovaných v rámci spolupráce ÚRR, OK a ZK v rámci přípravy regionu soudržnosti Střední Morava na kohezní politiku EU 2014+.

Dokumenty

Soubor typu .pptxPříloha_grafické znázornění(336,7 kB)PPTX | PDF
Soubor typu .pdfanalýza dopadů politiky soudržnosti(1,3 MB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00