Dokumentace

Obsah OOP

Soubor typu pdfObsah OOP, základní údaje(802,6 kB)stáhnout

Výroková část

Soubor typu pdfTextová část(551,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B3 Schéma koncepce dopravy(771,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B4 Schéma koncepce vodního hospodářství(828,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B6 Plochy a koridory nadmístního významu(929,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B8 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu(778,7 kB)stáhnout

Odůvodnění

Soubor typu pdfTextová část(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - D1 Koordinační výkres(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - D3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky ZPF a PUPFL(2,4 MB)stáhnout

Závěr a poučení

Soubor typu pdfZávěr a poučení(563,6 kB)stáhnout

Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK na udržitelný rozvoj území

Soubor typu pdfVyhodnocení vlivů na životní prostředí (dle přílohy stavebního zákona)(44,7 MB)stáhnout

Vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 (nezpracovává se, DO svým doplňujícím stanoviskem z 25. 6. 2015 a 25. 10. 2016 vyloučil vliv Aktualizace č. 2b na území soustavy NATURA 2000)

Soubor typu pdfVyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)(3,7 MB)stáhnout


Poslední změna 22. 05. 2017 07:41:42