Časté dotazy

 • Kdy mohu požádat o kotlíkovou dotaci?

           K vyhlášení dotačního programu dojde 19. 9. 2017 a příjem žádostí bude zahájen 24. 10. 2017 v 10:00 hod.
 

 • Je možné získat dotaci i na kotle vyměněné před vyhlášením dotačního programu Olomouckým krajem?
  Ano, dotaci je možné získat i zpětně, konkrétně na výměny provedené od 15. 7. 2015.
   

 • Musí být výměna kotle před podáním žádosti již zrealizována?
  Výměna kotle nemusí být před podáním žádosti provedena. Žadatel o kotlíkovou dotaci může vyčkat, až mu bude žádost schválena a poté začít realizovat. Realizace dílčího projektu musí být provedena v období od 15. 7. 2015 do 30. 11. 2018.
   

 • Za jaké zdroje vytápění lze vyměnit stávající kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy a jaká bude výše podpory?
       1) za tepelné čerpadlo (dotace ve výši 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně
           120 000,00 Kč),
       2) za automatický kotel pouze na biomasu (dotace ve výši 80 % ze způsobilých výdajů dílčího
           projektu, maximálně 120 000,00 Kč),
       3) za kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (dotace ve výši 80 % ze způsobilých výdajů
           dílčího projektu, maximálně 100 000,00 Kč),
       4) za plynový kondenzační kotel (dotace ve výši 75 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu,
           maximálně 95 000,00 Kč),
       5) za automatický kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (dotace ve výši 75 % ze způsobilých 
           výdajů dílčího projektu, maximálně 75 000,00 Kč),


  Výše uvedená podpora bude navýšena o 7 500,00 Kč v případě, že bude výměna kotle realizována v obci označené jako prioritní území. Seznam prioritních měst a obcí je ke stažení na webových stránkách Olomouckého kraje: https://www.olkraj.cz/dokumenty-ke-stazeni-cl-4046.html.
   

 •  Budou žádosti předkládány elektronicky?
  Ano, příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím elektronické evidence, s následným doručením žádostí a povinných příloh do 10 pracovních dnů.
   

 • Co vše je třeba doložit k získání dotace aneb „podání žádosti v kostce“:
  Žádost o poskytnutí dotace
  :
  Žádosti budou podávány elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz/kotlikovedotace. Do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je pak žadatel povinen doručit poskytovateli dotace originál žádosti v listinné podobě (osobně nebo poštou)/ v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo emailu se zaručeným elektronickým podpisem) podepsaný oprávněnou osobou, včetně níže uvedených povinných příloh (pokud jsou relevantní).

  Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je rovněž:

  fotodokumentace stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (včetně štítku s uvedením typu a jmenovitého výkonu kotle, pokud na kotli je), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso. Dále pak fotodokumentace kotelny/prostor, kde se kotel nachází, a rodinného domu, v němž má být výměna realizována. Veškerá zmíněná fotodokumentace se předkládá v podobě elektronických příloh k žádosti o poskytnutí dotace jako její povinná součást.

  Další povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace:
  1) Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (vyměňovaného) kotle na pevná paliva k prokázání emisní třídy – kopie.
  Pokud fyzická osoba tímto dokladem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty). V případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, jej lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

  2) Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu – originál.
  Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než je datum vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

  3) Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky – originál.
  Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než je datum vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

  4) Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě – originál
  Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než je datum vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

  5) Písemný souhlas vlastníka pozemku k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě (pouze v případě, kdy vlastník rodinného domu je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází) – originál.
  Písemný souhlas nesmí být dřívějšího data, než je datum vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

  6) Smlouva o zřízení stávajícího bankovního účtu nebo potvrzení banky či spořitelny o vedení bankovního účtu na jméno žadatele (případně na jméno druhého z manželů) s uvedením čísla účtu, na který má být dotace zaslána – kopie.

  7) Plná moc v případě, kdy za žadatele jedná zplnomocněná osoba – úředně ověřený originál.

  8) Čestné prohlášení v případě podnikatelské činnosti v daném objektu o tom, že nově instalovaný zdroj vytápění bude sloužit převážně k vytápění bytových prostor v rodinném domě/bytové jednotce v rodinném domě – originál. Čestné prohlášení nesmí být dřívějšího data, než je datum vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

   

 • Do jaké doby musí být původní zdroj vytápění vyměněn?
  Realizace dílčího projektu, tzn. výměna kotle, včetně úhrady všech souvisejících výdajů a předložení vyúčtování dotace musí být provedeny nejpozději do 30. 11. 2018.
   

 • Kde naleznu potřebné informace?
  Veškeré informace jsou dostupné na www.olkraj.cz/kotlikovedotace. Včetně přehledu o termínech informačních seminářů, které budou k dané výzvě pořádány.
   

 • Kolik finančních prostředků má Olomoucký kraj k dispozici a jaký je předpokládaný počet podpořených žádostí?
  Pro dotační program je určeno 124 mil. Kč, v případě vyššího zájmu je možné finanční částku navýšit na max. 166,69 mil. Kč. Olomoucký kraj je zavázán podpořit minimálně 1793 výměn.
   

 • Pokud budou vyčerpány finanční prostředky, bude ještě další příležitost požádat o kotlíkovou dotaci?
  Ano, Ministerstvo životního prostředí by mělo vyhlásit ještě třetí vlnu kotlíkových dotací. Nelze však nyní předjímat, kdy bude třetí vlna vyhlášena.
   

 • Jsou dotace určeny rovněž na výměnu kotlů na plyn za nový zdroj vytápění? 
  Ne, dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem apod. V takovém případě je nutné, aby kotel na pevná paliva (tj. ten, který je předmětem výměny) plnil funkci hlavního zdroje vytápění a byl prokazatelně v provozu.
   

 • Lze získat kotlíkovou dotaci na výměnu zdroje na elektřinu za nový zdroj vytápění?
  Ne, kotlíkové dotace jsou určeny majitelům rodinných domů, kteří využívají jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.
   

 • Lze získat dotaci na výměnu kamen?
  Ne, na výměnu kamen se kotlíkové dotace nevztahují. Předmětem výměny mohou být pouze kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, které fungují jako hlavní zdroj vytápění celého objektu.
   

 • Lze dotaci použít i na vyvložkování komínu?
  Ano, do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě veškeré náklady související s uvedením nového kotle do řádného provozu.
   

 • Za jakých podmínek je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy?
  Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje.
   

 • Je možno při realizaci kotlů na biomasu s ručním přikládáním paliva započíst do povinné akumulace i stávající zásobník či bojler?
  Ano, je to možné v případě, že dojde k napojení stávajícího zásobníku/bojleru na nově instalovaný kotel, tj. v topné sezoně bude zásobník/bojler nahříván novým kotlem.

  Pozor! Objem expanzní nádoby nelze započítat do povinné akumulace!
   

 • Lze do uznatelných nákladů započítat náklady na zpracování žádosti o kotlíkovou dotaci?
  Náklady na vypracování žádosti o kotlíkovou dotaci nelze zahrnout do uznatelných nákladů.
   

 • Musí dojít k likvidaci původního kotle, anebo si lze kotel ponechat jako záložní zdroj vytápění?
  Pro splnění podmínek dotačního programu musí dojít k ekologické likvidaci kotle, jeho využití jako záložního zdroje vytápění není možné. Obecně platí pravidlo, že původní kotel nesmí být nadále v provozu, nelze jej prodat případnému zájemci, ani nainstalovat v jiném rodinném domě.
   

 • Jsou podmínkou k získání dotace mikro energetická opatření (zateplení, výměna oken aj.)?
  Ne, v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. není požadováno provádění tzv. mikro energetických opatření, tudíž se na tato opatření nevztahuje žádná dotace.
   
 • Je nutné předložit k žádosti Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?
  Ne, PENB není pro účely kotlíkových dotací požadován.
   

 • Žadatel zrealizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle, ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu?
  Ne, v tomto případě bohužel nelze žádat o podporu.
   

 • Je možné žádat o podporu na zdroj vytápění, který není uveden v seznamu registrovaných výrobků?
  Ano, v případě, že v době podání žádosti nový zdroj vytápění ještě není uveden v seznamu registrovaných výrobků, je možné o dotaci požádat, avšak v okamžiku odevzdání vyúčtování poskytovateli dotace již musí být nový zdroj ve zmíněném seznamu zapsán.
  Pokud by měl žadatel zájem o zapsání jím zvoleného typu kotle do seznamu registrovaných výrobků, musí být schopen prokázat splnění technických parametrů definovaných dotačním programem (tzv. Ekodesign), a to pomocí relevantních dokumentů. Tyto dokumenty si musí žadatel zajistit u výrobce/dovozce a předat je příslušnému krajskému úřadu, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“). Pokud výrobek splňuje podmínky dotačního programu, SFŽP zajistí doplnění výrobku do seznamu registrovaných výrobků a žadatel muže čerpat podporu. Seznam je ke stažení pod názvem Seznam výrobků a technologií na webu SFŽP: https://svt.sfzp.cz.
   

 • Mohu být při podání žádosti zastoupen jinou osobou?
  Ano, a to jak fyzickou, tak i právnickou osobou, a to na základě plné moci, která musí mít úředně ověřené podpisy zmocněnce i zmocnitele.
   

 • Jaký je rozdíl mezi kotlem a kamny?
  Kotlem se rozumí zařízení umístěné převážně mimo obytné místnosti. Spalováním paliv v kotli se získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce určené pro soustavu vytápění.
  Kamny se rozumí zařízení umístěné v jedné nebo více obytných místnostech. Spalováním paliv v kamnech se získává tepelná energie, která je předávána sáláním (tepelným zářením) a vzdušnou konvekcí (prouděním) do prostoru, případně z části i teplonosné látce určené pro soustavu vytápění.

   

 • Probíhá proplácení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. až po jeho výměně?
  Ano,  příjemcům podpořeným v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. bude dotace vyplácena ex post, tj. zpětně po doložení všech dokladů prokazujících realizaci dílčího projektu (výměny kotle).
   

 • Jakým způsobem poskytovatel dotace kontroluje, jaký kotel si příjemce ve skutečnosti pořídil?
  Za kontrolu plnění podmínek kotlíkových dotací je zodpovědný Olomoucký kraj, který bude vykonávat jak kontroly administrativní, tak kontroly fyzické v místech realizace výměny kotle, případně kontroly před podpisem smlouvy o dotaci. Administrativní kontroly budou ověřovat dodané výrobky a služby na základě faktur a předávacích protokolů. Fyzické kontroly na místě budou realizovány u minimálně 5 % ze všech příjemců kotlíkové dotace, vybraných metodou náhodného výběru. Kontroly na místě budou realizovány na vybraném vzorku před vyplacením dotace a následně v období udržitelnosti. Povinností každého příjemce dotace je zajistit minimálně 5letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv během tohoto období umožnit případné kontrole přístup do svého domu.
   

 • Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?
  Ne, kotlíkové dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.
   

 • Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt?
  Ne, kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty. Týkají se pouze rodinných domů s maximálně třemi bytovými jednotkami. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí, kdy za rodinný dům se pro účely dotačního programu považují rodinné domy, objekty k bydlení a obytné části zemědělských usedlostí.
   

 • Musím mít zpracovaný projekt?
  Ne, projektová dokumentace není podmínkou pro poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů je však vhodné nechat si projektovou dokumentaci zpracovat. Náklady na projektovou dokumentaci jsou způsobilými náklady, žadatel tedy může žádat o jejich proplacení.


Poslední změna 01. 11. 2018 15:36:51