Zprostředkování kontaktu

Zprostředkování kontaktu spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá, tedy údaje kontaktující osoby. Následně je výhradně na kontaktované osobě, zda osloví kontaktující osobu a dojde tak k navázání kontaktu.

O zprostředkování kontaktu může žádat občan České republiky starší 15 let (kontaktující osoba); zprostředkovat lze kontakt pouze s jiným občanem České republiky (kontaktovaná osoba), uvedeným v žádosti. Písemnou žádost o zprostředkování kontaktu lze podat

 • na kterémkoliv matričním úřadě
 • na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
 • na krajském úřadě nebo
 • přímo na Ministerstvu vnitra ČR.

Ke zprostředkování kontaktu lze použít Žádost o zprostředkování kontaktu  nebo je v tištěné podobě k dispozici u všech uvedených příslušných úřadů.

Soubor typu pdfŽádost o zprostředkování kontaktu(202,7 kB)stáhnout

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. Vyplněnou písemnou žádost nabírající úřad postoupí k vyřízení Ministerstvu vnitra.

Správní poplatek a způsob úhrady

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu podléhá správnímu poplatku ve výši 500,- Kč, a to bez ohledu na to, zda ke zprostředkování kontaktu dojde či nedojde. Správní poplatek je možné uhradit formou kolkové známky  nebo  v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297  (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby.

Postup ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra písemně vyrozumí kontaktující osobu o výsledku hledání pouze v následujících případech:

 1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.      
 2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
 3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž  tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Kontakt na ministertsvo vnitra

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení evidence obyvatel
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: oscoeo@mvcr.cz

Další informace

Ministerstvo vnitra

Právní předpisy

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306


Poslední změna 18. 06. 2020 07:52:17