Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 2a

V souladu s ustanovením § 42b odst. 8 stavebního zákona pořizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, zajistil po poslední aktualizaci vyhotovení dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 2a.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019).

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 9. 2. 2021, byla zrušena část Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v rozsahu vymezujícím Strategickou plochu Olomouc. Rozsudek nabyl právní moci dne 23. 2. 2021.

Dokumentace Aktualizace č. 2a ZÚR OK v listinné podobě vč. úplného znění a dokladová část je uložena u pořizovatele.

Záznam o účinnosti

Soubor typu .pdf Záznam o účinnosti 0,8 MB uložit »
Soubor typu .pdf Rozsudek krajského soudu 0,1 MB uložit »

Výrok

Textová část

Soubor typu .pdf Textová část 3,7 MB uložit »

Grafická část

Soubor typu .pdf B.1. Rozvojové osy a oblasti 1,6 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.2. Specifické oblasti 2,0 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.3. Koncepce dopravy 5,2 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.4. Koncepce vodního hospodářství 6,7 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.5. Koncepce zásobování el. energii a plynem 5,2 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.6. Plochy a koridory nadm. významu 14,5 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.7. ÚSES nadm. významu 29,9 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.8. Výkres VPS, VPO a asanací nadm. významu 9,6 MB uložit »
Soubor typu .pdf B.11. Oblasti se shodným kraj. typem 26,6 MB uložit »

Odůvodnění

Grafická část

Soubor typu .pdf D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 (bez kladu listů) 41,2 MB uložit »
Soubor typu .pdf D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 (s kladem listů) 41,2 MB uložit »
Soubor typu .pdf D.1. Koordinační výkres - legenda 1,8 MB uložit »


Poslední změna 04. 03. 2021 14:31:08