Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 3. 04. do 20. 04.)

Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 03. 04. – 20. 04.)

 

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) včetně kořenových ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem,

  • výstavba kanalizace spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO),

  • výstavba a dostavba kanalizace, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO, v případě dostavby či rozšíření kanalizace musí být počet připojených EO po realizaci akce vyšší než před její realizací).

Soubor typu pdfPRAVIDLA Fond na podporu VH DT č. 1-VÝSTAVBA DOSTAVBA INTENZIFIKACE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VČETNĚ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A KANALIZACÍ(531,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva-vzor05-prav-o-akce-2018(53,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva-vzor07-obce-mesta-akce-2018(52,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFond na podporu VH infrasruktury-žádost z DT 1(108 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Němečková
vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 27. 02. 2018 11:20:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje