Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR na udržitelný rozvoj území

Část A

.pdf Informace   80 kB uložit »
.pdf Úvod   102 kB uložit »
.pdf 1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 59 kB uložit »
.pdf 2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace 328 kB uložit »
.pdf 3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny 332 kB uložit »
.pdf 4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti 83 kB uložit »
.pdf 5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace (včetně vlivů sekundárních, synergických a dalších) 276 kB uložit »
.pdf 6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Popis metod vyhodnocení včetně jejich omezení 59 kB uložit »
.pdf 7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 103 kB uložit »
.pdf 8. Zhodnocení zpúsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 67 kB uložit »
.pdf 9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí 48 kB uložit »
.pdf 10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 103 kB uložit »

přílohy

.pdf Příloha 1 Závěr zjišťovacího řízení k zadání územního plánu 282 kB uložit »
.pdf Příloha 2 Mapa širších vztahů 136 kB uložit »
.pdf Příloha 3 Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 60 kB uložit »
.pdf Příloha 4 Indikátory při výběru projektů dle kapitoly 7 58 kB uložit »
.pdf Příloha 5 Mapa záplavového území při stoleté vodě 113 kB uložit »
.pdf Příloha 6 Ložiska nerostných surovin na území Olomouckého kraje 207 kB uložit »
.pdf Příloha 7 Pásma ohrožení lesa imisemi 97 kB uložit »
.pdf Příloha 8 Mapy ochrany přírody:
Zvláště chráněná území Olomouckého kraje
Maloplošná zvláště chráněná území v Olomouckém kraji
Územní systém ekologické stability na území Olomouckého kraje
Systém NATURA 2000 na území Olomouckého kraje
592 kB uložit »
.pdf Příloha 9 Mapy střetů zájmů:
Ochrana přírody vs. dopravní infrastruktura
Ochrana přírody vs. energetická zařízení
Ochrana přírody vs. vodní díla
Souhrnný problémový výkres
413 kB uložit »
.pdf Příloha 10 Bližší situace střetů:
Dopravní stavby, Kouty n/D
Poldr Mohelnice
Poldr Hanušovice a Hanušovice II
El. vedení 400 kV, okolí Oskavy
517 kB uložit »
.pdf Příloha 11 Vlivy navržených záměrů na životní prostředí (Volná příloha)    
.pdf   a/ Rozvojové oblasti, rozvojové osy 192 kB uložit »
.pdf   b/ Specifické oblasti 188 kB uložit »
.pdf   c/ Silnice a dálnice 251 kB uložit »
.pdf   d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava 174 kB uložit »
.pdf   e/ Plochy pro akumulaci povrchových vod 299 kB uložit »
.pdf   f/ Zásobování vodou 99 kB uložit »
.pdf   g/ Zásobování el. energií a plynem 266 kB uložit »
.pdf   h/ Prvky územního systému ekologické stability 433 kB uložit »
.pdf Příloha 12 Osvědčení o odborné způsobilosti (zákon č. 100/2001 Sb.) 56 kB uložit »
.pdf Zkratky   68 kB uložit »

ČÁST B

.pdf 1. Stručný popis koncepce 86 kB uložit »
.pdf 2. Identifikace a charakteristika dotčených lokalit 88 kB uložit »
.pdf 3. Přehled předmětů ochrany 103 kB uložit »
.pdf 4. Pravděpodobné vlivy koncepce na předměty ochrany 102 kB uložit »
.pdf 5. Významnost vlivů na předměty ochrany 42 kB uložit »
.pdf 6. Varianty řešení, zmírňující opatření 67 kB uložit »
.pdf 7. Závěr 60 kB uložit »

přílohy

.pdf Příloha 1 Systém NATURA 2000 na území Olomouckého kraje 219 kB uložit »
.pdf Příloha 2 Osvědčení o odborné způsobilosti (zákon č. 114/1992 Sb.) 85 kB uložit »

úvod

.pdf Úvod   96kB uložit »

ČÁST C

.pdf část C   222 kB uložit »

ČÁST D

.pdf část D   211 kB uložit »

ČÁST E

.pdf část E   155 kB uložit »

ČÁST F

.pdf část F   234 kB uložit »

 

Grafická část vyhodnocení vlivů ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (část C-F)

.pdf 1. Reálné možnosti provádění změn v území směřující k posílení hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel v území, ve vztahu ke geomorfologii, ohrožení území povodněmi a vlivy poddolování 24694 kB uložit »
.pdf 2. Reálné možnosti provádění změn v území směřující k posílení hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel v území, ve vztahu k ochraně přírodních hodnot 13649 kB uložit »
.pdf 3. Syntéza vymezení rozvojových oblastí a os a hustoty osídlení 6967 kB uložit »
.pdf 4. Syntéza rozvojových oblastí a os a specifických oblastí 3866 kB uložit »
.pdf 5. Syntéza návrhových prvků s reálnými možnostmi provádění změn v území směřujícími k posílení hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel v území 14070 kB uložit »


Poslední změna 28. 01. 2019 13:20:18