Výdej údajů z evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o obyvatelích, tj. o státních občanech České republiky (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Poskytnutí údajů z evidence obyvatel znamená písemné vydání údaje nebo údajů o obyvateli z informačního systému evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě /rozsah vedených údajů viz § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů/, s výjimkou údajů o osvojení osoby, který může být Ministerstvem vnitra poskytnut až po dovršení věku 18 let. Obyvateli lze vydat i některé údaje k osobě blízké (údaj o jejím datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí; den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného; den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.) Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodič, praprarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner.

Kdo a za jakých podmínek:

Žádost o poskytnutí údajů z evidence obyvatel může podat obyvatel starší 15 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat:

  • elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra.
  • osobně na obecním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra (žádost obyvatel vyplní na místě před pracovníkem úřadu).
  • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT – autentizace pomocí občanského průkazu).  
  • v listinné podobě osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ke kterémukoliv obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Soubor typu pdfŽádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (194,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf Informace k vyplnění tiskopisu žádosti o poskytnutí údajů z AISEO(1,2 MB)stáhnout

Pro poskytnutí údajů z evidence obyvatel lze použít formulář „Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému“ nebo je v tištěné podobě k dispozici u všech uvedených příslušných úřadů. 

V žádosti o poskytnutí údajů se uvede jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta.

V případě elektronického zaslání žádosti musí být tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Správní poplatek a způsob úhrady na krajském úřadu:

Obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (za každou započatou stránku) společně s podáním žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel:

  • bezhotovostní platbou, pokud byla žádost podána elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, nebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na účet Olomouckého kraje č. 27-4228320287/0100.
  • Jako variabilní symbol se uvede č. 513610007. Do zprávy pro příjemce uvede žadatel své jméno, příjmení a text: výdej údajů z ISEO
  • hotově při podání žádosti
  • platební kartou při podání žádosti.

Právní předpisy

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující informace

Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Další informace: Ministerstvo vnitra

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306


Poslední změna 09. 01. 2024 14:31:51