ÚS kulturních krajinných oblastí KKO1-KKO12

Celý název díla:

Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje

Registrační list

Základní informace

Posouzení kulturních a přírodních hodnot v území kulturních krajinných oblastí KH1 - KH8 (nově označované KKO) je zpracována na základě objednávky Olomouckého kraje z 21. 10. 2009, oblastí KKO9 - KKO11 ze dne 8. 4. 2010 a oblasti KKO12 ze dne 9. 8. 2013.

Požadavek na vypracování územní studie "Kulturní krajina KH1 - KH8" je obsažen v krajské územně plánovací dokumentaci ZÚR OK v kapitole A.9. "Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií jako podmínka pro rozhodování, včetně stanovení lhůty pro její pořízení, schválení územní studie pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti".

Na základě odborných závěrů vypracovaného posouzení, kde je navrhováno rozšíření kulturní krajiny o Čelní svahy Nízkého Jeseníku a Oderských hor (KKO9), Žulovou (KKO10), Rychlebské hory - Javorník (KKO11), Hanou (KKO12) bylo dopracováno posouzení kulturních a přírodních hodnot v navrhovaných územích kulturních krajinných oblastí KKO9-KKO11. V roce 2014 bylo zpracováno Posouzení kulturních a přírodních hodnot v území kulturní krajinné oblasti Centrální Haná (KKO12).

Dne 4. 9. 2014 pořizovatel schválil možnost využití Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 – KKO12 jako územně plánovacího podkladu pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, pro zpracovávání územně plánovací dokumentace měst a obcí na území Olomouckého kraje (včetně jejich změn) a pro rozhodování v území.

Posouzení je pořizováno jako podklad Krajského úřadu Olomouckého kraje s cílem stanovení zásad pro využívání vymezených území za účelem zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot těchto cenných kulturně historicky významných území. Jedná se o oblasti s přírodně krajinářskými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým a přírodním potenciálem. Posouzení zpřesňuje v ZÚR stanovený rozsah vymezených území a rovněž upřesňuje vymezení kulturních a přírodních hodnot k ochraně ve stanovených oblastech. Pro tyto oblasti posouzení zpřesňuje popř. navrhuje regulaci pro využívání daného území.


Zhodnocení KKO
 
  KKO 7 Březná Zpráva Návrh Rozbor
KKO 2 Čechy pod Kosířem Zpráva Návrh Rozbor
KKO 6 Hanušovická vrchovina Zpráva Návrh Rozbor
KKO 5 Jesenická kotlina Zpráva Návrh Rozbor
KKO 1 Moravská brána Zpráva Návrh Rozbor
KKO 3 Nové Zámky Zpráva   Rozbor
KKO 11 Rychlebské hory Zpráva Návrh Rozbor
KKO 9 Svahy Nízkého Jeseníku Zpráva Návrh Rozbor
KKO 8 Svatý Kopeček a síť mariánských kostelů Zpráva        
    Návrh Rozbor
KKO 4 Žádlovicko Zpráva Návrh Rozbor
KKO 10 Žulovsko Zpráva Návrh Rozbor
KKO 12 Centrální Haná Zpráva Návrh Rozbor


Poslední změna 05. 09. 2016 09:15:38