Územní studie - evidované

Územní studie jsou územně plánovacím podkladem, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.

Informace k evidovaným ÚS, včetně dokumentace jsou zveřejěny na Portálu územního plánování, sekci ÚZEMNÍ STUDIE:

 

Do tištěné podoby územních studií je možné nahlížet u pořizovatele - Osbor strategického rozvoje kraje, Krasjký úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

 

Seznam evidovaných krajských územních studií:Poslední změna 30. 10. 2023 15:15:27