Úplný výpis

Název: Dobrovolný svazek obcí mikroregionu "Záhoran"
IČ: 70954925
Vznik: 28.12.2001
Sídlo svazku obcí: 753 53 Rouské 64

Orgány svazku obcí:

Platnost od 12.12.2017
- předseda svazku
- místopředseda svazku
- kontrolní komise
- valná hromada

Platnost do 12.12.2017
- předseda
- valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Josef Voldán Malhotice 35, PSČ 753 53 předseda 13.06.2016
Miluše Stržínková Rouské 26 předseda 23.09.2002
13.06.2016
Alena Veličková Horní Újezd 65 místopředseda 23.09.2002

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 12.12.2017
Předseda svazku zastupuje svazek navenek samostatně a v plném rozsahu, vykonává funkci statutárního orgánu svazku. Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy předseda svazku nevykonává funkci (např. při dočasné pracovní neschopnosti, karanténě, dovolené). Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku samostatně v celém rozsahu pravomocí a povinností předsedy svazku.

Platnost od 05.04.2013 do 12.12.2017
Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo jiný člen valné hromady jí pověřený.

Platnost do 05.04.2013
Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu připojí svůj podpis předseda a místopředseda nebo jiný člen valné hromady jí pověřený.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 12.12.2017
1) Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce členských obcí v oblastech:

a) školství, sociální péče, péče o seniory, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu, spolkové činnosti, řešení problematiky nezaměstnanosti, vzdělávání, propagace,
b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
d) ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech vlastnictví členských obcí,
e) správy majetku členských obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných členskými obcemi.

2) Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:

a) rozvoje samosprávy členských obcí,
b) rozvoje hospodářského, sociálního a kulturního života členských obcí,
c) vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
d) podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoje a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
e) společné péče o památky na území členských obcí,
f) využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
g) podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
h) společné přípravy projektů pozemkových úprav,
i) dopravní obslužnosti na území obcí,
j) spolupráce a výměny know-how mezi státy, státními orgány a organizacemi, obcemi, svazky obcí, spolky, fyzickými a právnickými osobami,
k) zřízení studijního koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.

3) Svazek zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z  27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zajišťuje jeho činnost pro členské obce svazku.

Platnost od 12.12.2017 do 17.05.2018
1) Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce členských obcí v oblastech:

a) školství, sociální péče, péče o seniory, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu, spolkové činnosti, řešení problematiky nezaměstnanosti, vzdělávání, propagace,
b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
d) ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech vlastnictví členských obcí,
e) správy majetku členských obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných členskými obcemi.

2) Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:

a) rozvoje samosprávy členských obcí,
b) rozvoje hospodářského, sociálního a kulturního života členských obcí,
c) vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
d) podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoje a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
e) společné péče o památky na území členských obcí,
f) využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
g) podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
h) společné přípravy projektů pozemkových úprav,
i) dopravní obslužnosti na území obcí,
j) spolupráce a výměny know-how mezi státy, státními orgány a organizacemi, obcemi, svazky obcí, spolky, fyzickými a právnickými osobami,
k) zřízení studijního koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.

Platnost do 12.12.2017
1) Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce na činnostech v oblastech:

 • školství, sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu
 • zabezpečování čistoty obcí, správě veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku
 • ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených ve svazku
 • správy majetku obcí sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku

2) Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:

 • rozvoje samosprávy obcí
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti
 • společná péče o památky na území obcí
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
 • podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • společné přípravy projektů pozemkových úprav
 • dopravní obslužnosti na území obcí
 • spolupráce a výměny know-how mezi obcemi a zeměmi EU
 • spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy se sídlem V Olomouci na mikroregionálních projektech
 • zřízení studijního, koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky


Poslední změna 31. 05. 2018 09:21:06