Dobrovolný svazek obcí mikroregionu "Záhoran"

IČ: 70954925
Vznik: 28.12.2001
Sídlo svazku obcí: 753 53 Rouské 64

Orgány svazku obcí:

- předseda svazku
- místopředseda svazku
- kontrolní komise
- valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Josef Voldán Malhotice 35, PSČ 753 53 předseda 13.06.2016
Alena Veličková Horní Újezd 65 místopředseda 23.09.2002

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek samostatně a v plném rozsahu, vykonává funkci statutárního orgánu svazku. Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy předseda svazku nevykonává funkci (např. při dočasné pracovní neschopnosti, karanténě, dovolené). Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku samostatně v celém rozsahu pravomocí a povinností předsedy svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

1) Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce členských obcí v oblastech:

a) školství, sociální péče, péče o seniory, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu, spolkové činnosti, řešení problematiky nezaměstnanosti, vzdělávání, propagace,
b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
d) ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech vlastnictví členských obcí,
e) správy majetku členských obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných členskými obcemi.

2) Předmětem činnosti svazku je koordinace postupů při řešení:

a) rozvoje samosprávy členských obcí,
b) rozvoje hospodářského, sociálního a kulturního života členských obcí,
c) vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
d) podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoje a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
e) společné péče o památky na území členských obcí,
f) využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
g) podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
h) společné přípravy projektů pozemkových úprav,
i) dopravní obslužnosti na území obcí,
j) spolupráce a výměny know-how mezi státy, státními orgány a organizacemi, obcemi, svazky obcí, spolky, fyzickými a právnickými osobami,
k) zřízení studijního koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.

3) Svazek zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z  27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zajišťuje jeho činnost pro členské obce svazku.


Poslední změna 31. 05. 2018 09:21:26