Úplný výpis

Název: "Mikroregion Pobečví"
IČ: 70966346
Vznik: 10.03.1999
Sídlo svazku obcí: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Orgány svazku obcí:

Platnost od 15.08.2019:
- valná hromada
- předseda svazku
- rada svazku
- kontrolní komise

Platnost do 15.08.2019
- předseda svazku
- valná hromada
- rada svazku

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí (změny u statutárních zástupců jsou uvedené v případě, že ke změně došlo po 1. lednu 2014):

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Mgr. Kateřina Krejčí Sobíšky 52, PSČ 751 21 předseda 01.01.2023
Ing. Kateřina Jandová Výkleky 48, PSČ 751 25 místopředseda 01.01.2023
Ing. Kateřina Jandová Výkleky 48, PSČ 751 25 místopředseda 08.12.2021
31.12.2022
Josef Hrdlička Slaměníkova 40, Radslavice
PSČ 751 11
předseda 02.12.2016
31.12.2022
Dagmar Kubzová Lazníčky 79, PSČ 751 25 místopředsedkyně 02.12.2016
07.12.2021
Dagmar Kubzová 751 25 Lazníčky 79 předseda 13.02.2013
02.12.2016
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. K Žebračce 56
751 21 Prosenice
místopředseda 13.02.2013
02.12.2016

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 14.11.2007:
Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Platnost do 14.11.2007:
Předseda svazku zastupuje svazek na venek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti předsedy ( např. dlouhodobá nemoc), je k jeho zastupování zvolen některý z členů pracovní skupiny. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

1) Předmětem činnosti svazku je zejména výměna zkušeností, formulování společných stanovisek a spolupráce v oblastech:

 • školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních opadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodněni, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 • ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazku,
 • správy majetku obci sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen občanské obce).

2) Předmětem činnosti svazku je dále koordinace postupů při řešeni:

 • rozvoje samosprávy členských obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života členských obcí,
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikáni, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
 • společné péče o památky na území obcí,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • dopravní obslužnosti na území členských obci,
 • spolupráce a výměny know-how mezi členskými obcemi a zeměmi Evropské unie.


Poslední změna 19. 06. 2023 10:00:52