"Mikroregion Pobečví"

IČ: 70966346
Vznik: 10.03.1999
Sídlo svazku obcí: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • předseda svazku
 • rada svazku
 • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Mgr. Kateřina Krejčí Sobíšky 52, PSČ 751 21 předseda 01.01.2023
Ing. Kateřina Jandová Výkleky 48, PSČ 751 25 místopředsedkyně 01.01.2023

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

1) Předmětem činnosti svazku je zejména výměna zkušeností, formulování společných stanovisek a spolupráce v oblastech:

 • školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních opadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodněni, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 • ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazku,
 • správy majetku obci sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení spravovaných obcemi sdruženými do svazku (dále jen občanské obce).

2) Předmětem činnosti svazku je dále koordinace postupů při řešeni:

 • rozvoje samosprávy členských obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života členských obcí,
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikáni, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
 • společné péče o památky na území obcí,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • podpory venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • dopravní obslužnosti na území členských obci,
 • spolupráce a výměny know-how mezi členskými obcemi a zeměmi Evropské unie.


Poslední změna 19. 06. 2023 09:58:58