Strategie Olomouckého kraje o vodě

Cílem strategie o vodě je zmírnit a eliminovat dopady změny klimatu adaptací se na tuto v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky, uchovat a vylepšit vodohospodářský potenciál pro příští generace.

Strategie Olomouckého kraje o vodě

Rada Olomouckého kraje schválila 29. 3. 2021 svým usnesením č. UR/16/49/2021 Strategii Olomouckého kraje o vodě.

 

Vize:

Olomoucký kraj disponuje vyhovujícím množstvím vody s vyhovující kvalitou, přičemž s vodou se v Olomouckém kraji hospodaří přírodě a člověku šetrným a užitečným způsobem.

 

Strategické priority:

  1. Zlepšení hospodaření s vodou v zastavěném území

  2. Zlepšení hospodaření s vodou mimo zastavěné území

  3. Rozvoj vzdělávání, osvěty a inovací v hospodaření s vodou

 

 

Soubor typu pdfAnalytická část Strategie Olomouckého kraje o vodě.pdf(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část Strategie Olomouckého kraje o vodě.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Dotazníkové šetření (návrhové části).pdf(560 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Tabulka použitých dokumentů a zdrojů (anylytické části).pdf(70,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 Seznam dot_titulů (návrhové části).pdf(47,2 kB)stáhnout

 

Strategie před schválením prošla procesem Hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, vydal dne 28. 1. 2020 k návrhu „Strategie Olomouckého kraje o vodě“ souhlasné stanovisko. Rada Olomouckého kraje současně se strategií odsouhlasila Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které informuje o zapracování závěrů Hodnocení vlivu na životní prostředí a přijatých opatřeních.

 

 

Soubor typu pdfProhlášení SEA.pdf(367,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení Strategie Olomouckého kraje o vodě.pdf(4,2 MB)stáhnout


Poslední změna 01. 04. 2021 11:58:57