Srážko-odtokové vztahy a jejich dopad na průběh povodně

Tuto přílohu studie je nutné si k nahlédnutí vyžádat u pořizovatele:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Ing. Jana Pospíšilová, tel: 585 508 314, email: j.pospisilova@kr-olomoucky.cz


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00