Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II

Projekt s názvem „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II“ (SA OK II) realizuje Olomoucký kraj v partnerství se sdružením Inovační centrum Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje inovačního prostředí s využitím RIS3 strategie v Olomouckém kraji.

Specifické cíle projektu:

 1. Rozvoj spolupráce mezi aktéry inovačního prostředí v Olomouckém kraji a řízení implementace RIS3
 2. Realizace podpůrných opatření na zvyšování inovační výkonnosti firem v regionu
 3. Podpora podnikání a podnikavosti a zajištění kvalitních lidských zdrojů na trhu práce pro rozvoj inovačního prostředí v kraji
 4. Propagace a komunikace témat souvisejících s inovacemi / RIS3

Realizované aktivity projektu:

 • Základní tým
 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí
 • Mapování a analýzy
 • Asistence
 • Pilotní ověření
 • Marketingová a komunikační strategie kraje
 • Řízení projektu

Cílové skupiny projektu?

 • Pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství
 • Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
 • Pracovníci výzkumných organizací a VŠ          
 • Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
 • Studenti VŠ
 • Studenti vyšších odborných škol
 • Žáci MŠ, ZŠ a SŠ, zájemci o studium na VŠ
 • Účastníci celoživotního vzdělávání

Celková finanční alokace na projekt je 29 945 063,20 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je hrazeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, resp. Evropského sociálního fondu, a zbývajících 15 % pak z rozpočtu Olomouckého kraje.

Období realizace projektu: 1. 11. 2019 až 31. 12. 2022

Příjemce dotace: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, www.olkraj.cz

Partner projektu s finančním příspěvkem: Zájmové sdružení právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 72555149, www.inovaceok.cz

Kontaktní osoby pro projekt:

Příjemce dotace: Ing. Martin Hrubý, Oddělení regionálního rozvoje na Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, m.hruby@olkraj.cz, 585 508 386.

Partner projektu: Petra Lajtochová, Inovační centrum Olomouckého kraje, lajtochova@inovaceok.cz, 587 432 017.

Projekt navazuje na projekt realizovaný Olomouckým krajem v partnerství se sdružením OK4Inovace (od roku 2020 přejmenováno na Inovační centrum Olomouckého kraje) v letech 2016 až 2018 s názvem Smart Akcelerátor Olomouckého kraje.


Poslední změna 15. 05. 2023 13:39:03