Řešitelský kolektiv

Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.

Řešitelský kolektiv:

RNDr. Bc. Jaroslav BOSÁK - vedoucí autorského kolektivu
oprávněná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí
(osvědčení Ministerstva životního prostředí č.j. 14563/1610/OPVŽP/97 ze dne 28.4.1998)

autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
(rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.630/3373/04 ze dne 8.3.2005)

autorizovaná osoba ke zpracování biologických hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
(rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. OEKL/1441/05 ze dne 17.5.2005)

odborně způsobilá osoba k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(číslo zápisu v seznamu odborně způsobilých osob 440/2007-OPV)

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

RNDr Jiří Grúz - technické složky životního prostředí
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

Mgr. Michaela Svozilová - ochrana přírody
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

Mgr. Michaela Vallová - grafické výstupy
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

Ing. arch. Irena Čehovská - hodnota krajiny, krajinný ráz

Studie je uložena: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Důležité upozornění: Studie je zveřejněna pouze v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompletní vytištěná dokumentace je k dispozici u pořizovatele!


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00