Registrace sociálních služeb

A. ŽÁDOST O REGISTRACI - tiskopis

 1. Pokud je žadatelem právnická osoba: doloží Úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, včetně jmenovacích dekretů statutárního zástupce organizace.
 2. Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (rozhodnutí předloží poskytovatelé sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) - nemusí být úředně ověřené.
 3. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (nájemní smlouva, smlouva o pronájmu, výpis z katastru nemovitostí…).
 4. Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky - Finanční úřad.
 5. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - Okresní správa sociálního zabezpečení.
 6. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na veřejném zdravotní pojištění - Zdravotní pojišťovny (7 pojišťoven).
 7. Čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku - podpisuje statutární zástupce poskytovatele.
 8. Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby (§ 80) – smlouvu nutno uzavřít před poskytováním sociální služby.
 9. Zajištění materiálních a technických podmínek pro zajištění sociální služby – popisuje se v Popisu realizace služby (viz dále) + může být ověřeno místním šetřením provedeným registrujícím orgánem.

B. ÚDAJE O REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ - tiskopis

(pro každou sociální službu zvlášť)

- je zejména nezbytné uvést den započetí poskytování sociálních služeb

1. Plán finančního zajištění - v písemné podobě i ve formátu PDF

2. Popis realizace poskytované sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF

3. Popis personálního zajištění sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF

 • organizační struktura poskytovatele
 • jmenný seznam zaměstnanců
 • doklady o odborné způsobilosti- nejvyšší dosažené vzdělání – úředně ověřené

* lze využít nabízené formuláře a přílohy

Ve věci registrací se obracejte na:

Bc. Markéta VYCHODILOVÁ: 585 508 565, email: m.vychodilova@kr-olomoucky.cz

Mgr. Olga NEPŠINSKÁ: 585 508 451, email: o.nepsinska@kr-olomoucky.cz

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O REGISTRACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

Soubor typu xlsPlán finančního zajištění(31 kB)XLS | PDF
Soubor typu docPopis realizace poskytování sociální služby (41,5 kB)DOC | PDF


Poslední změna 17. 09. 2015 15:00:02