Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(276,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(221,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(509,9 kB)stáhnout

AKTUALITY

18.01.2019 - Kraj probíral rozvoj škol a budoucí evropskou podporu

Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, olomoucké aglomerace, církví a dalších organizací diskutovali o novém programovém období EU po roce 2020 a Národním investičním plánu. Na Regionální stálé konferenci se sešli v Olomouci 15. ledna. Velká pozornost byla věnována rozvoji středních škol.

Kraj probíral rozvoj škol a budoucí evropskou podporu

10.01.2019 - Regionální stálá konference bude jednat příští týden v Olomouci

V Olomouci se v úterý 15. ledna 2019 uskuteční v pořadí již čtrnácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu se sejdou poprvé v novém složení po volbách do obecních zastupitelstev a budou také volit místopředsedu konference.

09.01.2019 - Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů

V pořadí deváté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj (RSK OK) se uskutečnilo ve středu 9. 1. 2019 v Olomouci. Hlavním bodem programu bylo projednání aktualizovaného Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. Tento materiál byl doporučen ke schválení na 14. zasedání RSK OK. Tím bude školám umožněno předložit připravené projekty do výzev integrovaných nástrojů.

Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů

14.11.2018 - Dvoudenní konference Evropská chytrá a sdílená města

V Praze se ve dnech 22. - 23. 11. 2018 uskuteční konference Evropská chytrá a sdílená města. Akce proběhne v Akademii veřejného investování (MMR), Pařížská 4.

06.11.2018 - Dotační tituly MMR pro rok 2019

Možnosti podpory z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2019 budou představeny v Olomouci ve čtvrtek 29. 11. 2018. V tento den se v BEA centru uskuteční seminář „Národní dotační tituly MMR v gesci odboru regionální politiky“. Akci připravilo ministerstvo ve spolupráci se sekretariátem Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Akce je určena všem zájemcům a potenciálním příjemcům dotací z území Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2019 11:56:51

© Krajský úřad Olomouckého kraje