Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc. Konkrétně se jedná o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017, o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019 a také o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021.    

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(329 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(214,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(510,7 kB)stáhnout

AKTUALITY

24.04.2020 - Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030

Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.

14.04.2020 - Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus - CRII

Na začátku dubna proběhlo videokonferenční jednání Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost politiky soudržnosti. Hlavním bodem programu bylo téma Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus - CRII, které předložila Evropská komise jako reakci na současnou situaci.

09.03.2020 - Projekty z území Olomouckého kraje do cestovního ruchu

V pořadí páté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskutečnilo dnes, 9. 3. 2020, v Olomouci. Hlavním bodem setkání byl Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Projekty z území Olomouckého kraje do cestovního ruchu

04.03.2020 - Regionální stálá konference jednala o evropských dotacích

Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místních akčních skupin a dalších organizací jednali o tom, jak pomocí národních a evropských dotačních fondů zlepšit život v Olomouckém kraji.

Regionální stálá konference jednala o evropských dotacích

11.02.2020 - Seminář k auditům evropských dotací

V rámci spolupráce sekretariátu RSK OK a Eurocentra Zlín proběhne dne 18. 3. 2020 v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje seminář Dotace EU a Audity. Akce je určena zájemcům z řad žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů z území Olomouckého kraje.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 24. 04. 2020 10:42:48