Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(276,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(221,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(509,9 kB)stáhnout

AKTUALITY

16.10.2018 - Seminář k problematice elektronizace veřejných zakázek

V pondělí 5. listopadu 2018 se v Olomouci v kongresovém sále krajského úřadu uskuteční plánovaný seminář Elektronizace veřejných zakázek. Akci připravilo Eurocentrum Olomouc ve spolupráci se sekretariátem RSK OK a je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

15.10.2018 - Minikonference přivítala na 50 účastníků

V Olomouci se dne 12. 10. 2018 uskutečnila akce „Dotační příležitosti nejen pro poskytovatele sociálních služeb“. Minikonferenci připravil sekretariát RSK OK ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Odborem podpory projektů. Zájemcům z řad neziskových organizací a dalších subjektů, které poskytují sociální služby, byly v jednom dni na jednom místě představeny dotační možnosti z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), projekty realizované z Evropského sociálního fondu a také Národní dotační tituly MPSV.

Minikonference přivítala na 50 účastníků

12.10.2018 - Seminář pro realizátory projektů z Operačního programu Zaměstnanost

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v Olomouci uskuteční seminář pro příjemce Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s detašovaným pracovištěm Ministerstva práce a sociálních věcí v Ostravě a s řídicím orgánem OP Z. Seminář je určen pro ty subjekty, které čerpají dotaci na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování.

26.09.2018 - Seminář pro podnikatele ukázal možnosti dotací

Na 30 zástupců firem a podnikatelů se sešlo v pondělí v Olomouci. Akci pod názvem „Možnosti podpory pro podnikatele a firmy“ připravil Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API), CzechInvest, CzechTrade a s nositelem ITI Olomoucké aglomerace.

Seminář pro podnikatele ukázal možnosti dotací

24.09.2018 - Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů

V pořadí osmé jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj (RSK OK) se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2018 v Olomouci. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). Pod tímto názvem se skrývá seznam projektových záměrů škol, které jsou připraveny reagovat na výzvu č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 17. 10. 2018 14:28:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje