Pracovní skupiny, kontakty

Pracovní skupiny (dále jen „PS“) navrhují konkrétní řešení ve svých oblastech. Výsledkem činnosti PS jsou konkrétní návrhy projektů reagujících na identifikované problémy nebo příležitosti, nad kterými panuje široká shoda všech zapojených subjektů v daném tématu. Z předložených projektů jednotlivých PS vzniká projektový zásobník Smart region, do něhož své návrhy mohou zasílat různé subjekty (odbory, technologičtí partneři, občané, příspěvkové organizace, apod.). Řídicí výbor průběžně vyhodnocuje jednotlivé návrhy a doporučuje vhodné projekty k implementaci.“

 

Pracovní skupina eGovernment

Mgr. Jiří Šafránek – vedoucí PS, kontakty: j.safranek@olkraj.cz; 585 508 140; +420 724 248 778

PS eGovernment si klade za cíl definovat výchozí podmínky pro rozvoj konceptu pro podporu ostatních skupin při řešení jejich námětů pomocí informačních a komunikačních technologií. Důležitým tématem je návrh standardů spolupráce v oblasti využívání a sdílení sítí, dat, informací a dalších aktiv, kterými jednotlivé subjekty disponují.

 

Pracovní skupina eHealth

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA – vedoucí PS, kontakt: cenek.merta@fnol.cz; 588 442 989

Cílem PS eHealth je digitalizace zdravotnictví a podpora chytrých řešení, které zvýší dostupnost kvalitní péče a propojení pacientů s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Pracovní skupina je tvořena odborníky z oblasti IT, zdravotnictví, telemedicíny, ale i zástupci samosprávných celků, kteří s eHealth mají zkušenosti. Jedním z důležitých témat PS eHealth je sdílení zdravotnické dokumentace pacientů mezi Zdravotnickou záchrannou službou a jednotlivými zdravotnickými zařízeními s lůžkovou péčí.

 

Pracovní skupina Doprava

Ing. Ladislav Růžička – vedoucí PS, kontakty: l.ruzicka@olkraj.cz;  585 508 302; +420 724 231 560

Cílem chytrých řešení v oblasti dopravy je především zajištění bezproblémové, ekologické a pohodlné přepravy, vytvoření efektivních a bezpečných dopravních systémů, které jsou propojeny s infrastrukturou informačních a komunikačních technologií a otevřených dat. Dosavadní výsledky pracovní skupiny pro oblast Doprava ukázaly, že činnost má smysl, význam a vizi. V oblasti dopravy řada aktivit již dlouhodobě naplňuje koncept Smart regionu. Oblast dopravy patří mezi nejrozvinutější směry rozvoje Smart technologií. Chytrá veřejná doprava a chytrá správa a údržba komunikací se odráží v rozvojových dokumentech kraje a doposud byla realizována nebo se realizuje řada dílčích projektů.

 

Pracovní skupina Životní prostředí

Mgr. Tomáš Šrom – vedoucí PS, kontakty: t.srom@olkraj.cz; 585 508 642; +420 607 005 603

PS Životní prostředí se v současné době zaměřuje především na výzvy spojené s novým zákonem o odpadech, stanovenými recyklačními cíli a novou situací v odpadovém hospodářství vůbec. Cílem je mapování a analýza současné odpadové infrastruktury, nalezení nedostatků a možných příležitostí pro zlepšení. SMART je rozhodování na základě dat, a ta chceme získat a následně i poskytnout k dalšímu využití obcemi a městy v Olomouckém kraji.

 

Pracovní skupina Energetika

Ing. Marta Novotná – vedoucí PS, kontakty: m.novotna@olkraj.cz; 585 508 330, +420 724 053 407

Cílem PS energetika je identifikovat jednotlivé kroky spojené s novým rozvojem a následně vymezit praktické přínosy, jak pro zapojené krajské organizace, města a obce ležící v Olomouckém kraji, tak i pro občany či komerční sféru. Vzhledem k tomu, že má Olomoucký kraj schválenu Územní energetickou koncepci (ÚEK), je celá řada projektů inteligentní energetiky a energetické efektivity popsána v rámci akčního plánu ÚEK. Tento dokument je základním výchozím dokumentem pro energetické hospodářství kraje. Veškeré činnosti a projektové záměry v oblasti energetiky by měly být v souladu s tímto dokumentem.

 

Pracovní skupina Koordinace a spolupráce

Ing. Radek Dosoudil  – vedoucí PS, kontakty: r.dosoudil@olkraj.cz; 585 508 326; +420 606 743 683

Cílem a smyslem PS Koordinace a spolupráce je zejména přenos informací a to jak vertikálně (obec, město – kraj – stát – EU a opačně), tak horizontálně (mezi obcemi, městy na území kraje). Dalším smyslem je šíření dobré praxe a opět platí, že jak vertikálně, tak horizontálně. I když jako jediná tato PS není tematická, tak se také zabývá konkrétními projektovými záměry, které mají přesah na větší území nebo mají povahu platformy pro sdílení informací či se týkají propagace a publicity tématu Smart regionu. V neposlední řadě se pracovní skupina intenzivně zabývá spolufinancováním Smart opatření z evropských a národních zdrojů a také krajským dotačním programem Smart region.


Poslední změna 31. 01. 2023 14:37:49