Pozitiva a negativa prvního roku společného vzdělávání ve speciálních školách

Na pracovním setkání ředitelů speciálních škol Olomouckého kraje, které se konalo v úterý 2. října 2018 na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole prof. V. Vejdovského v Olomouci, byla jedním z bodů programu také diskuse nad zkušenostmi z prvního školního roku po zahájení platnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tento sběr informací a zkušeností je součástí přípravy tvorby Školské inkluzívní koncepce kraje (ŠIKK), která bude v rámci projektu KAP vytvořena. Účastníci se zamýšleli a vyjadřovali k následujícím tématům:

  • Kolik máte žáků, kteří přicházejí z běžného proudu vzdělávání do škol zřízených dle  § 16 odst. 9 – procento na školu. Kvalita (dostatečnost) dosaženého vzdělání těchto žáků – uspokojivá/neuspokojivá?

  • Jaký máte na školách nejvyšší počet asistentů pedagoga ve třídě?

  • Školy při zdravotnických zařízeních – jak pracujete se žáky, kteří na kmenové škole mají podpůrná opatření, ale „ s sebou“ do školy při zdravotnickém zařízení si ho nevezmou?

  • Kapacitní dopad společného vzdělávání na školy zřízené dle § 16 odst. 9. Máte vyšší, nižší, stejný počet žáků?

  • Je závažnost zdravotního znevýhodnění žáků zařazovaných do škol zřízených dle § 16 odst. 9 vyšší, nižší, stejná?

  • Klady a zápory společného vzdělávání? Návrhy na změny.

Jelikož diskuse byla obsáhlá a časově náročná, byli účastníci závěrem požádáni i o následné písemné vyjádření, aby podklady mohly být souborně využity v analytické části připravovaného dokumentu ŠIKK.

Soubor typu pdfProgram pracovního setkání(433 kB)stáhnout
wp-20181002-10-47-59-pro.jpg
wp-20181002-10-12-08-pro.jpg
wp-20181002-10-23-24-pro.jpg
wp-20181002-09-41-02-pro.jpg


Poslední změna 11. 10. 2018 08:06:04