Postup pro zařazení obce do přílohy vyhlášky č. 36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Pro zařazení obecního úřadu do přílohy vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí být žádost obce zaslaná prostřednictvím krajského úřadu na ministerstvo vnitra do 31. července kalendářního roku, aby mohlo dojít k zařazení obecního úřadu do vyhlášky od 1. ledna následujícího kalendářního roku

 

Ověřování podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ověřování“), provádějí obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, (dále jen „obecní úřad“), které jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Obecní úřad, který dosud neprováděl ověřovací agendu, není dosud uveden v příloze č. 1 vyhlášky a má zájem tuto agendu vykonávat, bude postupovat způsobem.

 1. Obecní úřad zašle svoji odůvodněnou žádost o zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu je zařazen. V žádosti uvede, jak jsou zajištěny materiálně technické a personální podmínky k provádění ověřování u tohoto obecního úřadu (zajištění vhodné úřední místnosti, obstarání ověřovací knihy, ověřovacích doložek, personální obsazení, počet obyvatel obce, kde je nejbližší úřad, který provádí ověřování, jeho dostupnost, apod.);
 2. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností prověří, zda jsou splněny materiálně technické a personální podmínky a spolu se svým stanoviskem zašle žádost obecního úřadu příslušnému krajskému úřadu;
 3. krajský úřad doplní žádost obecního úřadu o své stanovisko a zašle ji oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra.

Změnu přílohy č. 1 vyhlášky je možno provést pouze novelou vyhlášky. Zákon o ověřování nestanoví, ke kterému datu mohou být prováděny změny ve vymezení obecních úřadů, které mohou provádět ověřování. Předpokládáme, že návrh novely vyhlášky bude zpracován v průběhu II. pololetí kalendářního roku a že nabude účinnosti k 1. lednu následujícího kalendářního roku.

Ode dne nabytí účinnosti novely vyhlášky může ověřovací agendu u obecního úřadu vykonávat

 1. starosta, popř. místostarosta obce, není-li do obecního úřadu zařazen žádný úředník (viz. informace Ministerstva vnitra čj. VS-102/60/2-2006 ze dne 21.03.2006);
 2. úředník, který
  • prokázal zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství (§1 odst. 1 písm. r) vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů), nebo
  • prokázal odbornou způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu (§ 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), nebo
  • složil zkoušku podle zákona o ověřování.

Požadavky obecních úřadů o zařazení do vyhlášky musí být na Ministerstvo vnitra České republiky doručeny do konce července kalendářního roku.

Soubor typu .pdfProvádění ověřování starostou a místostarostou obce podle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (21.03.2006)(208,3 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Pavla Skopalová

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 612 p.skopalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1311


Poslední změna 10. 04. 2018 13:58:29