Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel (příjem žádostí 29.1. - 13.2.)

Důvod: Nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel formou výchovně - vzdělávacích akcí a udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, oblastmi podpory  B.1.9. Podpora zdravotně-preventivních programů a B.1.8. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků, jejichž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Účel: Zvyšování informovanosti občanů o možnostech prevence v oblasti zdraví, rozvoj vzdělávacích aktivit pořádaných pro občany na území Olomouckého kraje a zaměřených na péči o vlastní zdraví a podpora jednorázových akcí organizovaných pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich dovedností a odborných kompetencí.

Anotace: V rámci dotačního titulu 2 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel je možné žádat o finanční podporu na realizaci akcí/projektů zaměřených na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví. Podpořit lze rozličné aktivity určené pro všechny skupiny obyvatel zaměřené na prevenci a zdravý způsob života. Dále mohou být podpořeny jednorázové odborné akce pro pracovníky ve zdravotnictví, zaměřené na praktický nácvik či zafixování odborných dovedností nebo o odborné semináře a konference v oblasti zdravotnictví.

Min. částka – 10 000,- Kč

Max. částka – 300 000,- Kč

Spoluúčast: do 35 000,- Kč bez spoluúčasti

                     nad 35 000,- Kč spoluúčast ve výši dotace

Neinvestiční dotace.

Dotaci nelze použít na mzdy zaměstnanců (lze použít na odměny lektorům).

Z konkrétního účelu a struktury použití dotace musí vyplývat jednoznačná návaznost na podporu zdraví občanů Olomouckého kraje.

Harmonogram dotačního Programu na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018

Vyhlášení DP:                                                         28. 12. 2017 – 3. 4. 2018

Podávání žádostí:                                                  29. 1. 2018 – 13. 2. 2018

Zpracování žádostí, příprava hodnocení:           14. 2. 2018 – 2. 3. 2018

Jednání hodnotící komise:                                    21. 2. 2018 – 28. 2. 2018

Termín pro rozhodnutí řídícího orgánu o žádostech – do 100 dnů od sběru žádostí (24. 5. 2018).

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfdt-2-pravidla-podpora-zdravotne-preventivnich-aktivit-pro-vsechny-skupiny-obyvatel.pdf(761,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-zadosti-dt-2.pdf(815,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfjednoduchy-manual-pro-podani-zadosti-o-dotaci-2018.pdf(380 kB)stáhnout
Soubor typu pdfschválené dotace DT 2(477,6 kB)stáhnout

Kontakty

Alena Rozsívalová
referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111


Poslední změna 28. 12. 2017 09:24:17

© Krajský úřad Olomouckého kraje