Ověřování listin a podpisů

Právní předpisy týkající se ověřování:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s předloženou listinou)

Co musíte předložit:

 • originál listiny, nebo
 • úředně ověřenou fotokopii listiny, nebo
 • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, nebo
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Kolik to bude stát: 30,- Kč za každou stranu (i započatou)

Způsob úhrady: hotově nebo platební kartou

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vidimace se neprovede:

 • jedná-li se o listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z listiny patrné, zda se jedná o prvopis (originál), již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis (kopii) pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace (ověření pravosti podpisu podepsáním listiny před ověřující osobou nebo uznáním podpisu za vlastní nebo uznání elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě za vlastní)

Co musíte předložit: 

 • listinu, na které se má ověřit podpis nebo
 • v případě e-legalizace sdělit identifikátor dokumentu pro načtení elektronického dokumentu z Úschovny Czech POINT (Úschovna Ministerstva vnitra (czechpoint.cz))

Co musíte prokázat: totožnost

Státní občan ČR předkládá k ověření totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo
 • cestovní doklad 

Cizinec předkládá k ověření totožnosti platný:

 • cestovní doklad,
 • průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

Kolik to bude stát: 

 • legalizace podpisu na dokumentu: 50,- Kč za každý podpis

Způsob úhrady: hotově nebo platební kartou

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, ale listinu podepsal např. před úrazem, může uznat podpis na listině za vlastní za přítomnosti dvou svědků.

Legalizace se neprovede:

 • na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
 • nepředloží-li žadatel (popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků), k prokázání své totožnosti platný doklad (doklady totožnosti viz výše),
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 • jde-li o legalizaci podpisu dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 • jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (chybný formát dokumentu, narušena integrita dokumentu, vady podpisu),
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Požadavky na dokument v elektronické podobě podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován:

 • formát PDF/A (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3, …)
 • velikost max. 50 MB,
 • nesmí obsahovat škodlivý kód,
 • elektronický podpis musí být viditelný, nejedná-li se o zaručený elektronický podpis založený na certifikátu pro elektronický podpis,
 • nesmí být narušena integrita dokumentu.

Kde nás najdete:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
Olomouc, Jeremenkova 40b (budova RCO)
13. patro, místnost č. 1310, 1311, 1306

pracovnice krajského úřadu m.č. telefon e-mail
Bc. Jana Brtníková 1310 585 508 606 j.brtnikova@olkraj.cz
JUDr. Blanka Dostálová 1310 585 508 528 blanka.dostalova@olkraj.cz
Ing. Markéta Hofschneiderová 1306 585 508 449 m.hofschneiderova@olkraj.cz
Bc. Pavla Skopalová 1311 585 508 612 p.skopalova@olkraj.cz
Bc. Žaneta Slepicova 1311 585 508 608 z.slepicova@olkraj.cz

 

Další informace: Ministerstvo vnitra

 

 


Poslední změna 09. 01. 2024 14:54:57