Ověření rodných, oddacích, úmrtních listů, dokladů o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství pro použití v cizině

Krajský úřad provádí na základě žádosti ověřování (legalizaci) rodných, oddacích, úmrtních listů, dokladů o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

O ověření dokladů pro použití v cizině může zažádat kdokoliv.

Co potřebuje mít žadatel s sebou?

Žadatel předkládá platný doklad totožnosti a originál dokladu, který má být legalizován. Formulář žádosti obdrží od pracovnic krajského úřadu.

Jaký je postup vyřízení?

Řešení této životní situace je zahájeno doručením originálu dokladu na krajský úřad (osobně či poštou).

Kontakt pro osobní podání:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Olomouc, Jeremenkova 40b
(budova RCO)
13. poschodí, dveře č. 1310, 1311

Kontakt pro písemné podání:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Žádosti se vyřízují bezodkladně, max. do 30 dnů. Ověření se v případě osobního podání provádí na počkání. 

Jaký je poplatek za vyřízení?

Zákonem č. 300/2021 Sb. byl změněn mimo jiné i zákon o správních poplatcích. Od 1. září 2021 se hradí za legalizaci jednoho dokladu na krajském úřadě správní poplatek ve výši 100,- Kč. Poplatek musí být uhrazen před provedením úkonu, úhradu v hotovosti nebo platební kartou lze provést při podání žádosti na krajském úřadu. V případě písemné žádosti je možné správní poplatek poukázat na účet Olomouckého kraje č. 27-4228320287/0100, variabilní symbol 0513610111. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele. Správní poplatek nelze uhradit kolkovou známkou. 

Jaký je další postup žadatele?

Takto legalizovaný doklad je nadále třeba opatřit ještě apostilní nebo legalizační doložkou provedenou Ministerstvem zahraničních věcí, za kterou se hradí správní poplatek. Bližší informace jsou na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí - klikněte ZDE.

pracovnice krajského úřadu m.č. telefon e-mail
Bc. Jana Brtníková 1310 585 508 606 j.brtnikova@olkraj.cz
JUDr. Blanka Dostálová 1310 585 508 528 blanka.dostalova@olkraj.cz
Bc. Pavla Skopalová 1311 585 508 612 p.skopalova@olkraj.cz
Bc. Žaneta Slepicová 1311 585 508 608 z.slepicova@olkraj.cz

 


Poslední změna 09. 01. 2024 14:43:35