Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské), které jsou uvedeny dále. Řídicím orgánem operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Přioritní osy:                                                                                                    podíl alokace

1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síl 61 %
2. Sociální začleňování a boj s chudobou 27 %
3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2 %
4. Efektivní veřejná správa 6 %
5. Technická pomoc 4 %

Celková alokace programu včetně národního spolufinancování : cca 70 mld. Kč


Poslední změna 23. 06. 2020 11:35:51