Opatření obecné povahy

Čís. jednací : KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 V Olomouci dne 22. února 2008

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné podle ustanovení § 7 odst. 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 téhož zákona a dle § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. února 2008 a v souladu s usnesením UZ/21/32/2008, formou opatření obecné povahy

V Y D Á VÁ

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE


které jsou v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 a přílohami č. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Opatření obecné povahy sestává z textové a grafické části Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), z odůvodnění (obsahuje textovou a grafickou část) a z poučení.


Zásady územního rozvoje jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 20 a § 164 zákona č. 183/2006 Sb.

Místo k nahlížení do dokladové dokumentace:
Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00