Obsah odůvodnění návrhu

Grafická část

  D.1. Koordinace ploch a koridorů nadmístního významu s limity využití území 1 : 50 000    
.pdf - severní část 39 165 kB uložit »
.pdf - jižní část 29 938 kB uložit »
.pdf - legenda 1 353 kB uložit »
.pdf D.2. Širší vztahy 1 : 500 000 4 702 kB uložit »
.pdf D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělské pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa 1 : 100 000 8 243 kB uložit »
.pdf D.4. Schéma lokalit vhodných k akumulaci povrchových vod 1 : 200 000 7 617 kB uložit »

Do výkresové dokumentace lze nahlédnout na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.


Poslední změna 28. 01. 2019 13:17:23