Nahlížení do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy. Vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matričních knih.

Informace pro fyzické osoby

Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu (např. hlášení o narození, zápis/protokol o uzavření manželství, list o prohlídce zemřelého, rozhodnutí o změně jména a příjmení, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, o osvojení, o určení otcovství, o popření otcovství atd.) Potvrzení o skutečnostech zapsaných ve sbírce listin se vydává, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy.

Na Krajském úřadě Olomouckého kraje jsou uloženy druhopisy matričních knih a sbírky listin matričních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Kdo a za jakých podmínek

Krajský úřad umožní nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 nebo vydá potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob. Za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče vnuci a pravnuci;
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti. Do sbírky listin vedené k zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

S účinností od 01.01.2014 podle ustanovení § 25b matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
Nahlížení do matričních knih, které jsou již uloženy v archivech, je pak upraveno v ustanovení § 34 – § 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak a kam se obrátit

Podání je možné učinit písemně (poštou, z osobní datové schránky do datové schránky krajského úřadu nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem) nebo osobně u krajského úřadu. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu žadatele, popř. jinou adresu pro doručování.

Ze žádosti musí být patrné:

 • jaké matriční události se týká - narození, uzavření manželství, registrované partnerství, úmrtí,
 • který údaj žadatel požaduje potvrdit (např. čas narození),
 • z jakého důvodu je potvrzení žádáno (pouze pro ověření právního zájmu).

K žádosti je potřeba přiložit:

 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců, nebo
 • doklady, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,
 • průkaz totožnosti v případě osobního podání.

Kontakt pro osobní podání:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Olomouc, Jeremenkova 40b
(budova RCO)
13. poschodí, dveře č. 1310, 1311

Kontakt pro písemné podání:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
ID datové schránky: qiabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz
 

matriční úřad pracovnice krajského
úřadu
m.č. telefon e-mail
Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov Bc. Jana Brtníková 1310 585 508 606 j.brtnikova@olkraj.cz
Jeseník, Mohelnice, Šumperk, Zábřeh JUDr. Blanka Dostálová 1310 585 508 528 blanka.dostalova@olkraj.cz
Konice, Prostějov Bc. Pavla Skopalová 1311 585 508 612 p.skopalova@olkraj.cz
Litovel, Olomouc, Šternberk, Uničov Bc. Žaneta Slepicová 1311 585 508 608 z.slepicova@olkraj.cz

 

 

Soubor typu pdfSEZNAM MATRIČNÍCH ÚŘADŮ PRO KTERÉ KRAJSKÝ ÚŘAD VEDE DRUHOPISY MATRIČNÍH KNIH A SLÍBERK LISTIN(194,7 kB)stáhnout

Poplatky

 • při nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50,- Kč,
 • za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 30,- Kč za první stránku, a 10,- Kč za každou další i započatou stránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače,
 • za vydání potvrzení ze sbírky listin se hradí správní poplatek 50,- Kč za každou další i započatou stránku.
 • za vydání kopie ze sbírky listin se hradí správní poplatek 30,- Kč za první stránku, a 10,- Kč za každou další i započatou stránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače

Správní poplatek je splatný při podání žádosti, nebo později, vždy před provedením úkonu. V případě písemné žádosti je možné správní poplatek poukázat na účet Olomouckého kraje č. 27-4228320287/0100, variabilní symbol 0513610111. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.
Správní poplatek nelze uhradit kolkovou známkou.

Právní úprava

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Ministerstvo vnitra


Poslední změna 09. 01. 2024 15:13:48