Lesní hospodářství

Soubor typu pdfNáhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5 lesního zákona)(251,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNámitky proti neschválení plánu(171,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNámitky proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem(171,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOpatření v případě mimořádných okolností(172,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOznámení o konání sportovních akcí v lese(175,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení výjimky provádět těžbu mýtní úmyslnou v porostech mladších než 80 let(248,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchvalování lesních hospodářských plánů a povolování jejich změn(172,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností(171,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa(172,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUdělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona)(175,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu(248,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUstanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)(173,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSouhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (171,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností (§ 19 odst. 3 lesního zákona)(172,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o dotaci na hospodaření v lesích z rozpočtu Olomouckého kraje(423,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více (§ 17 odst. 1 lesního zákona)(175,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů(249,4 kB)stáhnout


Poslední změna 30. 09. 2015 08:28:46