Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Předmětem zpracování Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je strategie dalšího rozvoje cyklostezek a cyklotras v kraji, provázanost místních, regionálních i nadregionálních cyklistických tras, zpracování informačního systému cyklotras v kraji a návrh opatření ke zvýšení využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního dopravního proudu za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při cestě do práce, školy, i za zábavou (cestovní ruch, sport, atd.) a zejména v maximální možné míře oddělení cyklistické dopravy od automobilového provozu.

Řešeným územím je území celého Olomouckého kraje, dále je zohledněna návaznost na okolní území.

20.02.2018 - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji byla schválena Radou Olomouckého kraje

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy byla dne 19. 2. 2018 schválena Radou Olomouckého kraje usnesením č. UR/35/18/2018. Koncepce řeší provázanost místních, regionálních i nadregionálních cyklistických tras, zpracování informačního systému cyklotras v kraji a obsahuje také návrh opatření ke zvýšení využití cyklostezek jako alternativního způsobu dopravy.

30.10.2017 - Informace o konání veřejného projednání ke Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na návrh Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů níže uvádíme informaci o místě a termínu konání veřejného projednání.

Kontakty

Ing. Petr Heinisch
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 354, 725 788 290 p.heinisch@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 02. 2019 11:36:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje