Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, projednává návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území a zveřejňuje dokumentaci k veřejnému projednání. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude vydána formou opatření obecné povahy.

O pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem na návrh oprávněného investora Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a o Obsahu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/44/2019 ze dne 25. 2. 2019.

Základním předmětem řešení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je vymezení koridoru vysokorychlostní trati od Prosenic po hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje, který byl v dosud platných Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje řešen jako územní rezerva, a úprava textu obecných ustanovení pro vymezování a upřesňování ploch a koridorů dopravní infrastruktury.

Veřejné projednání se uskuteční dne 24. 6. 2021 v 10:00 hodin.

Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

Přímý přenos veřejného projednání bude aktivní v den a hodinu konání přenosu:

připojit se k videopřenosu zde

(plný odkaz: https://olkraj.webex.com/olkraj/j.php?MTID=m5508088c67eb3ed5a07d88140c25693f)

Stručný návod k přihlášení a případné technické požadavky na zařízení naleznete v tomto dokumentu.

S ohledem na ochranu osobních údajů upozorňujeme, že za účelem zpracování písemného záznamu bude přímý přenos veřejného projednání nahráván.

Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude přímý přenos pokračovat, budou zodpovězeny případné dotazy uplatněné účastníky jednání. Dotazy je také možné pokládat telefonicky na telefonním čísle 773 785 749.

Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit v termínech dle přiložené veřejné vyhlášky.

Adresa pro doručování stanovisek, námitek a připomínek: Krajský úřad Olomouckého, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Dokumentace 4. Aktualizace ZÚR OK ke stažení

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxTechnické požadavky připojení(15,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejná vyhláška - veřejné projednání 4. Aktualizace ZÚR OK(232,9 kB)stáhnout

Kontakty na pořizovatele

Ing.arch. Marta Dudková

územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 m.dudkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210


Poslední změna 14. 05. 2021 10:49:25