Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (projednání podle § 42 odst. 4 a § 39 stavebního zákona)

Informace

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, jako pořizovatel příslušný podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 42 stavebního zákona pořídil návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad zemního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „Akt. č. 2a ZÚR OK“).

Společné jednání k návrhu Akt. č. 2a ZÚR OK se konalo dne 12. 4. 2016. Na základě vyhodnocení projednání, výsledku řešení rozporu a na základě vyhodnocení stanoviska MŽP podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (viz kapitola IX), byl návrh upraven a takto je předkládán k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona.

Obsahem Akt. č. 2a ZÚR OK je řešení dle Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), a to v částech, které nebyly předmětem řešení Aktualizace č. 2b ZÚR OK (s výjimkou úpravy regulativu strategických ploch), a které nejsou předmětem řešení Aktualizace č. 3 ZÚR OK.

Pořizovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Kontaktní osoby pořizovatele:

Ing. arch. Věra Malá, tel. č. 585 508 344, v.mala@kr-olomoucky.cz

Zhotovitel:  Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Poslední změna 10. 08. 2018 10:19:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje