Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

V současné době probíhá vyhodnocování stanovisek, připomínek a vyjádření uplatněných v rámci společného projednání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje včetně Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území.

Dokumentace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace příslušný podle § 7, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořídil návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad zemního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území (Aktualizace č. 2a).

Obsahem Aktualizace č. 2a je řešení dle částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) v rámci celého území kraje, s výjimkou území řešeného v Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Pořizovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Kontaktní osoby pořizovatele:

Ing. arch. Marta Dudková, tel. č. 585 508 328, m.dudkova@kr-olomoucky.cz

Ing. arch. Věra Malá, tel. č. 585 508 344, v.mala@kr-olomoucky.cz

Zhotovitel:  Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Poslední změna 01. 06. 2016 08:17:23

© Krajský úřad Olomouckého kraje