Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

V současné době probíhá vyhodnocování stanovisek, připomínek a vyjádření uplatněných v rámci společného projednání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje včetně Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území.

Oznámení o konání veřejného projednání bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace příslušný podle § 7, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad zemního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území (Aktualizace č. 2a).

Obsahem Aktualizace č. 2a je řešení dle částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) v rámci celého území kraje, s výjimkou území řešeného v Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Pořizovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Kontaktní osoby pořizovatele:

Ing. arch. Marta Dudková, tel. č. 585 508 328, m.dudkova@kr-olomoucky.cz

Ing. arch. Věra Malá, tel. č. 585 508 344, v.mala@kr-olomoucky.cz

Zhotovitel:  Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Poslední změna 09. 03. 2018 13:22:35

© Krajský úřad Olomouckého kraje