Zdravotnická dokumentace převzatá krajským úřadem od poskytovatelů zdravotních služeb

V případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelů s místem provozování na území Olomouckého kraje přebírá zdravotnickou dokumentaci vedenou těmito poskytovateli odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje. Při nakládání s převzatou zdravotnickou dokumentací se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a to zejména § 57 odst. 3 písm. c) a d), podle kterého:

  • zajišťuje pro pacienty výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb;

  • neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem na základě žádosti; žádost podává pacient nebo nový poskytovatel, který musí k žádosti připojit písemné vyjádření pacienta o provedené volbě (např. podepsaný registrační list).

 

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí být písemná a musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a rodné číslo pacienta, adresu jeho trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu na území ČR a vlastnoruční podpis;

  • identifikační údaje poskytovatele, u kterého byla dokumentace původně vedena,

  • identifikační údaje nově zvoleného poskytovatele.

 

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace se zasílá na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor zdravotnictví

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

 

Zdravotnická dokumentace je předávána vždy výhradně poskytovatelům zdravotních služeb, nikoli pacientům.

 

Vzory žádostí pacienta i poskytovatele jsou k dispozici níže.

 

Aktuální seznam poskytovatelů, od kterých byla převzata zdravotnická dokumentace, je k dispozici na tomto odkazu: https://www.olkraj.cz/informace-o-zdravotnicke-dokumentaci-prevzate-krajskym-uradem-cl-1549.html.

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-pacient.docx(17,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-poskytovatel.docx(18,5 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 07. 2021 14:50:42