Úplný výpis

Název: od 29.11.2013 Mikroregion KOSÍŘSKO
do 29.11.2013: "Mikroregion K o s í ř s k o"
IČ: 70945012
Vznik: 26.11.2001
Sídlo svazku obcí: Těšetice 75, 783 46 Těšetice

Orgány svazku obcí:

 • kontrolní a finanční výbor
 • předseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení

bydliště

funkce

vznik funkce
zánik funkce

Mgr. Dalibor Kolář Třebčín 144, Lutín, PSČ 783 42 předseda 01.07.2022
Michal Kryl Slatinice 227, PSČ 783 42 místopředseda 01.11.2022
Monika Prkopová Slatinky 77, PSČ 783 42 člen rady svazku 04.01.2019

Hana Rozsypalová

od 06.05.2014: Těšetice 148, PSČ 783 46
do 06.05.2014: 783 46 Těšetice 107

předseda

26.11.2001
30.06.2022

Mgr. Jan Blaho Luběnice 187, PSČ 783 46 místopředseda 01.04.2019
31.10.2022
RNDr. Milan Elfmark Olšany u Prostějova 206, PSČ 789 14 místopředseda 27.02.2015
31.03.2019
Mgr. Jan Blaho Luběnice 187, PSČ 783 46 člen rady svazku 25.11.2016
04.01.2019
Bc. Ondřej Mikmek Slatinice 19, PSČ 783 42 člen rady svazku 27.02.2015
25.11.2016

Ivo Richter

Kníničky 14
783 44 Drahanovice

místopředseda

25.09.2013
27.02.2015

RNDr. Milan Elfmark

789 14 Olšany u Prostějova čp. 206

člen rady svazku

25.09.2013
27.02.2015

Jaromír Crha Slatinky 14 místopředseda 25.02.2011
29.03.2013
Ivo Richter Kníničky 14
783 44 Drahanovice
člen rady svazku 25.02.2011
29.03.2013
Jaromír Crha Slatinky 14 člen rady svazku 15.12.2006
25.02.2011
Ivo Richter Kníničky 14
783 44 Drahanovice
místopředseda 15.12.2006
25.02.2011

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 29.11.2013
Statutárním orgánem svazku obcí je rada svazku, je tvořena předsedou svazku, místopředsedou svazku a dalším členem rady svazku. Předseda svazku jedná jménem svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Je oprávněn jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek obcí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve svazku obcí. Jménem svazku obcí je oprávněn jednat předseda svazku samostatně, vyjma věcí týkajících se dispozice s majetkem svazku obcí v hodnotě přesahující 100.000,- Kč, v takových případech se podepisování za svazek obcí děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku obcí připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve svazku obcí předseda svazku a místopředseda svazku nebo předseda svazku a další člen rady svazku, nebo místopředseda svazku a další člen rady svazku.

Platnost do 29.11.2013
Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Předseda může pověřit zastupováním svazku některého ze členů rady svazku. Podepisování za svazek ve věcech smluvních a hospodářských se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda svazku a jeden člen rady svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 29.11.2013
(1) Všeobecným předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména činnosti vyplývající z § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty zúčastněných obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví zúčastněných obcí,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 • správa majetku zúčastněných obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných zúčastněnými obcemi a dále:

1.Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy zúčastněných obcí,
 • rozvoje hospodářského, sociálního a kulturního života zúčastněných obcí,
 • rozvoje vztahů k orgánům státní správy a k orgánům vyšších samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoje a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společné péče o památky v oblasti mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie,
 • podpory venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. program obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpory společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitosti svazku obcí, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více zúčastněných obcí a zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy,
 • spolupráce a výměny know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
 • vzájemné pomoci při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren, organizace sběru odpadů, skladování a likvidace nebezpečných odpadů,
 • správy majetku zúčastněných obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení,

2.Úzká spolupráce zúčastněných obcí při vytváření rozvojových projektů svazku obcí,
3.Úzká spolupráce zúčastněných obcí na provozování, údržbě a rozvoji stavby „Rozhledna na Velkém Kosíři“ a na aktivitách s tím souvisejících.

(2) Za předmět činnosti svazku obcí se nepovažují samostatné aktivity zúčastněných obcí, které se z objektivních důvodů netýkají všech zúčastněných obcí. V takovém případě je povinností zúčastněných obcí dbát o to, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.

Platnost do 29.11.2013
Předmětem činnosti svazku jsou zejména činnosti vyplývající z ust. § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků,
 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie,
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. program obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpora společných řešení směřující k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitosti mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí a zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy,
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
 • vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren, organizace sběru odpadů, skladování a likvidace nebezpečných odpadů,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení.

2. Úzká spolupráce s RARSM při vytváření rozpočtových projektů mikroregionu.
3. Jednání s bankami o společných zájmech mikroregionu.


Poslední změna 16. 03. 2023 09:47:15