Úplný výpis

Název:

Sdružení obcí mikroregionu Království

IČ: 69576688
Vznik: 13.07.1999
Sídlo svazku obcí: Šrámkova 19, 783 73 Grygov

Orgány svazku obcí:

Platnost od 19.12.2014

 • valná hromada
 • rada sdružení
 • kontrolní výbor

Platnost do 19.12.2014

 • předseda
 • rada
 • valná hromada
 • kontrolní a finanční výbor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Miroslava Zavadilová Mlýnská 249
751 03 Majetín
předseda 25.11.2010
Ing. Ivo Čečman Tovačovská 206
783 75 Dub nad Moravou
místopředseda 28.01.2015
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D. Boční 519
783 72 Velký Týnec
místopředseda 28.01.2015
15.11.2018
Ing. Tomáš Kubáček Blatecká 175
783 73 Grygov
člen rady 25.11.2010
19.12.2014
Ing. Jan Beneš Jiráskova 283
751 03 Brodek u Přerova
člen rady 25.11.2010
19.12.2014
Josef Dušek 783 75 Blatec 171 člen rady 25.11.2010
19.12.2014
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D. Boční 519
783 72 Velký Týnec
člen rady 25.11.2010
19.12.2014
Vítězslav Křesina Bolelouc 658
783 75 Dub nad Moravou
člen rady 25.11.2010
19.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 29. 6. 2023:
Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek. V době nepřítomnosti je předseda zastupován prvním nebo druhým místopředsedou sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda nebo první nebo druhý místopředseda.

Platnost od 19.12.2014 do 29. 6. 2023:
Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek. V době nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Platnost do 19.12.2014
Předseda jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek. Předseda může pověřit zastupování sdružení některého ze členů rady sdružení. Podepisování za sdružení ve věcech smluvních a hospodářských se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení a jeden člen rady sdružení.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 19.12.2014:
Předmětem činnosti sdružení je zejména koordinace postupu při řešení problémů týkajících se:

 1. Rozvoje samosprávy obcí.
 2. Hospodářského, sociálního a kulturního života obcí.
 3. Vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
 4. Prosazování zájmů v oblasti cestovního ruchu a propagace regionu.
 5. Zemědělského a nezemědělského podnikání.
 6. Rozvoje a diverzifikace nezemědělských prostor.
 7. Společné péče o památky v mikroregionu.
 8. Využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy.
 9. Podpory venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu).
 10. Společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče.
 11. Marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů.
 12. Podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
 13. Vzájemné pomoci při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečného odpadu.
 14. Podpory kulturních, sportovních, environmentálních a společenských akcí ve sdružení.
 15. Protipovodňových opatření.

Platnost od 13.11.2012 do 19.12.2014

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
 • společné péče o památky v mikroregionu
 • využití netradičních zdrojů energie
 • podpory venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. programu obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
 • společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče
 • marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • podpory společenských řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitosti v mikroregionu, společné přípravy projektů pozemkových úprav
 • podpory řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí a zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
 • vzájemné pomoci při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů
 • provozu lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin
 • správy majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních akcí

2. Úzká spolupráce s RARSM na rozpočtových projektech mikroregionu.
3. Jednání s bankami o společných zárukách na mikroregionálních rozvojových projektech.

Platnost od 13.07.1999 do 13.11.2012
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků

2.

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
 • společná péče o památky v mikroregionu
 • využití netradičních zdrojů energie
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. programu obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav
 • podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
 • zřízení studijního , koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
 • vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů

3. Úzká spolupráce s RARSM na rozpočtových projektech mikroregionu.
4. Jednání s bankami o společných zárukách na mikroregionálních rozvojových projektech.


Poslední změna 27. 03. 2024 12:01:24