Úplný výpis

Název: Mikroregion Konicko
IČ: 71228527
Vznik: 30.08.2004
Sídlo svazku obcí: Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

Orgány svazku obcí:

Platnost od 01.07.2015:

 • valné shromáždění
 • správní rada
 • předseda, místopředseda
 • dozorčí rada

Platnost do 01.07.2015

 • dozorčí rada
 • správní rada
 • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Bc. Jaroslav Procházka, DiS. Za Nádražím 437, Konice, PSČ 798 52 předseda 07.11.2018
Ing. Mgr. Jitka Zahálková Labutice 39, Suchdol, PSČ 798 45 místopředseda 07.11.2018
Bc. Jaroslav Procházka, DiS. Za Nádražím 437, 798 52 Konice předseda 12.11.2014
07.11.2018
Ing. Mgr. Jitka Zahálková Labutice 39, 798 45 Suchdol místopředseda 12.11.2014
07.11.2018
Ing. František Šustr Hrochov 32, 798 45 Lipová člen správní rady 12.11.2014
01.07.2015
Jana Grézlová 798 55 Ludmírov 117 člen správní rady 12.11.2014
01.07.2015
Mgr. Petr Vařeka Sportovní 615, 798 52 Konice předseda 01.12.2010
12.11.2014
Mgr. Martina Karkošková Seč 13, 798 45 Lipová místopředseda 01.12.2010
12.11.2014
Ing. Josef Hofman 798 54 Kladky 213 člen správní rady 01.12.2010
12.11.2014
Radomír Novák 798 46 Brodek u Konice 279 člen správní rady 01.12.2010
01.07.2015
Ing. Mgr. Jitka Zahálková Labutice 39, 798 45 Suchdol člen správní rady 01.12.2010
12.11.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 01.07.2015
Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Platnost do 01.07.2015
Za svazek obcí jedná a vystupuje navenek předseda svazku obcí. K podpisu za svazek obcí je zapotřebí dvou osob, a to tak, že k označení svazku obcí "Mikroregion Konicko" připojí svůj podpis předseda svazku obcí nebo místopředseda svazku obcí a současně další člen správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 02.05.2018
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a) zastupování zájmů svazku na vyšších úrovních státní správy,
b) vytváření podnětů pro občany a instituce, podpory jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obcí i svazku,
c) vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
d) spolupráce a pomoci při všech činnostech důležitých pro rozvoj obcí či svazku od nápadu k realizaci,
e) zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem a směřování zakázek, event. grantů a dotací do mikroregionu,
f) poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku obcí,
g) organizování spolupráce bez ohledu na obor činnosti, výměny zkušeností, odborné přípravy a školení,
h) spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na krajské, národní i nadnárodní úrovni,
i) získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel Mikroregionu Konicko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
j) vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů v mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů,
k) vytváření předpokladů pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností jednotlivých obcí a svazku jako celku,
l) koordinace významných investičních akcí,
m) koordinace územního plánování,
n) oblasti školství,
o) oblasti sociální péče,
p) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
q) oblasti rozvoje kultury,
r) požární ochrany,
s) ochrany veřejného pořádku,
t) ochrany životního prostředí,
u) rozvoje cestovního ruchu,
v) rozvoje služeb,
w) zajištění dopravní obslužnosti,
x) odvádění a čištění odpadních vod,
y) společných nákupů energií,
z) zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů včetně zajištění jeho činnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Platnost od 07.07.2015 do 02.05.2018
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a) zastupování zájmů svazku na vyšších úrovních státní správy,
b) vytváření podnětů pro občany a instituce, podpory jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obcí i svazku,
c) vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
d) spolupráce a pomoci při všech činnostech důležitých pro rozvoj obcí či svazku od nápadu k realizaci,
e) zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem a směřování zakázek, event. grantů a dotací do mikroregionu,
f) poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku obcí,
g) organizování spolupráce bez ohledu na obor činnosti, výměny zkušeností, odborné přípravy a školení,
h) spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na krajské, národní i nadnárodní úrovni,
i) získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel Mikroregionu Konicko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
j) vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů v mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů,
k) vytváření předpokladů pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností jednotlivých obcí a svazku jako celku,
l) koordinace významných investičních akcí,
m) koordinace územního plánování,
n) oblasti školství,
o) oblasti sociální péče,
p) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
q) oblasti rozvoje kultury,
r) požární ochrany,
s) ochrany veřejného pořádku,
t) ochrany životního prostředí,
u) rozvoje cestovního ruchu,
v) rozvoje služeb,
w) zajištění dopravní obslužnosti,
x) odvádění a čištění odpadních vod,
y) společných nákupů energií.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Platnost do 01.07.2015
A. Hlavním cílem svazku obcí je:

 1. Vytvořit efektivně fungující management mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu.
 2. Vytvořit orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento celek vstoupit do podvědomí jiných subjektů (podnikatelské sféra, orgány státní správy, orgány místní správy, obyvatelstvo, atd.).
 3. Vytvořit předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
 4. Zajistit vliv na formování stylu života spoluobčanů, jenž odpovídá zvykům, zvyklostem a způsobu života v daném období a v tomto mikroregionu a jenž je schopen přejímat vymoženosti současnosti i budoucnosti.

B. Předmětem činnosti svazku obcí je:

 1. zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy,
 2. vytváření podnětů pro občany a instituce, podpora jejich nákladů a záměrů užitečných pro rozvoj obcí mikroregionu,
 3. vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
 4. spolupráce a pomoc při všech činnostech důležitých pro rozvoj obce či mikroregionu od nápadu k realizaci,
 5. zprostředkování hospodářské spolupráce při usilování firem, závazek, ev. grantů a dotací směřujících do mikroregionu,
 6. poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativym obce, organizace jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku obcí pro mikroregion,
 7. organizování spolupráce bez ohledu na ohraničení jednotlivých oborů činností, výměna zkušeností, odborná příprava a školení,
 8. spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na krajské, národní i nadnárodní úrovni,
 9. získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel Mikroregionu Konicko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
 10. vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů.


Poslední změna 30. 07. 2020 11:30:28