Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

IČ: 48428311
Vznik: 12.07.1999
Sídlo svazku obcí: Masarykovo náměstí 6, Zábřeh, PSČ 789 01

Orgány svazku obcí:

  • rada mikroregionu
  • valná hromada
  • předseda
  • místopředseda

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Malodvorská 1078/8
789 01 Zábřeh
předseda 16.12.2010
Josef Šincl 789 01 Rovensko 163 místopředseda 16.12.2010
Ing. Zdeněk Axmann Jedlí 76, PSČ 789 01 člen rady mikroregionu 08.06.2017
Ing. Jiří Pumprla 1. máje 7, Postřelmov
PSČ 789 69
člen rady mikroregionu 29.11.2018
Mgr. Václav Hampl Na Výsluní 261
789 72 Dubicko
člen rady mikroregionu 11.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda Svazku obcí jedná jménem Svazku obcí a zastupuje Svazek obcí navenek. Předseda je vždy jedním z členů Rady mikroregionu. Místopředseda Svazku obcí plní úkoly předsedy, pokud je předseda  neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Místopředseda je vždy jedním z členů Rady mikroregionu. Podepisování smluv, účetních dokladů a stěžejních dokumentů za Svazek obcí se děje tak, že k názvu Svazku obcí připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda Svazku obcí a jeden člen Rady mikroregionu. Podepisování běžné korespondence vč. objednávek se děje tak, že k názvu Svazku obcí připojí svůj podpis předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
- trvale udržitelného rozvoje obcí,
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, životního prostředí obcí,
- rozvoje samosprávy obcí,
- vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
- podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
- vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků,
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
- podpora venkovské turistiky, marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
- řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnova občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
- podpora společných řešení směřující k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými městy a zeměmi EU,
- zřízení koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky,
- společná péče o památky v mikroregionu.

3. Spolupráce s dalšími aktéry místního rozvoje, městy, obcemi, krajskými úřady, školami, zástupci podnikatelské sféry a neziskovými organizacemi. Spolupráce s Odborem strategického rozvoje Olomouckého kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.

 

 

 


Poslední změna 12. 09. 2019 12:13:44