Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

IČ: 69604771
Vznik: 16.08.1999
Sídlo svazku obcí: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín I-Město, Kojetín

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • předseda
 • místopředseda
 • rada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Jaroslav Lejnar Křenovice 37, PSČ 752 01 předseda 22.11.2018
Marek Svoboda Podzámčí 612, Tovačov, PSČ 751 01 místopředseda 22.11.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 • oblasti školství v zájmovém území,
 • oblasti sociální péče v zájmovém území,
 • správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů v zájmovém území,
 • oblasti zdravotnictví v zájmovém území,
 • oblasti rozvoje kultury v zájmovém území,
 • požární ochrany v zájmovém území,
 • ochrany veřejného pořádku v zájmovém území,
 • ochrany životního prostředí v zájmovém území
 • ochrany ovzduší v zájmovém území,
 • rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území,
 • podpory podnikání v zájmovém území,
 • rozvoje služeb v zájmovém území,
 • zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území,
 • společných nákupů energií v zájmovém území,
 • společného zajištění telekomunikačních služeb v zájmovém území.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 27. 12. 2018 13:41:19