Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko

IČ: 75086981
Vznik: 18.08.2006
Sídlo svazku obcí: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • předseda a místopředseda
 • kontrolní komise
 • orgán svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Mgr. Jan Pewner Jívová 83, PSČ 783 06 předseda 18.12.2018
Ing. Zdenka Szukalská Ondrášov 82, Moravský Beroun, PSČ 793 05 místopředseda 25.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je neplní nebo nemůže ze závažných důvodů plnit předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí bude zejména:

 • ochrana a prosazování zájmů obcí při výkonu samostatné působnosti,
 • zabezpečení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování, zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologických vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi, spolupráce na přípravě projektů určených k podpoře z fondů EU dle priorit, zpracovaných v programu rozvoje mikroregionu,
 • účast v krajských, národních a mezinárodních programech,
 • příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií,
 • přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby,
 • aktivity vedoucí k postupnému vyrovnání rozvojového potenciálu všech členů svazku,
 • rozvoj území dle územního plánu, podpora cestovního ruchu.


Poslední změna 08. 03. 2023 11:44:03