Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024 - 2026

Soubor typu pdfStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026(6,4 MB)stáhnout

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026 (dále jen „Střednědobý plán 2024-2026“), byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 12. prosince 2022. Jedná se o strategický dokument, který bude po následující 3 roky určovat priority a hlavní směry rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Střednědobý plán 2024-2026 vznikl na základě aktivního zjišťování potřeb osob na území Olomouckého kraje a hledání způsobů jejich naplňování, a to s ohledem na dostupné finanční a lidské zdroje.

Olomoucký kraj se bude v následujících letech snažit sociální služby rozvíjet nejen z pohledu kapacit služeb, ale především jejich kvality. Důležitý bude rozvoj služeb, které individuálně reagují na potřeby občanů v nepříznivé situaci a nabízí řešení a podporu co nejblíže jejich přirozenému prostředí. Hlavním posláním sociálních služeb je podpora samostatnosti osob, díky které budou moci žít nezávisle a podle svých představ.

Pozornost bude rovněž více zaměřena na podporu neformální péče, která umožňuje setrvání v přirozeném sociálním prostředí. I z tohoto důvodu klade plán důraz na podporu zajištění terénních služeb sociální péče, ať již jde o seniory či osoby se zdravotním postižením.

Nejenom v souvislosti s demografickým vývojem obyvatelstva, ale i změnami ve společnosti, se poptávka po sociálních službách zvyšuje. Rostoucí poptávka po sociálních službách však stále není dostatečně pokryta nezbytnými zdroji finančních prostředků. Olomoucký kraj tak bude hledat další zdroje finančních prostředků, mimo jiné bude jednat s obcemi o podílu na financování sociálních služeb a snažit se o legislativní změny. Je však rovněž nezbytné při správě sítě sociálních služeb velmi pečlivě vyhodnocovat rozvojové záměry, aby nedošlo k ohrožení stávající sítě potřebných sociálních služeb. Během realizace Střednědobého plánu 2024–2026 budou hledány další cesty k optimalizaci a posílení efektivity sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb.

Střednědobý plán 2024-2026 byl zpracován v souladu se stěžejními celostátními koncepčními dokumenty, dokumenty OK i dokumenty regionálními. Specifikuje měnící se potřeby obyvatel OK v návaznosti na předchozí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023, a to především na výstupy z jeho evaluace. Při tvorbě Střednědobého plánu 2024-2026 vycházel OK ze strategických materiálů na úrovni ČR, strategických dokumentů kraje, popisu stávající sítě služeb, mapování potřeb poskytování sociálních služeb, analýzy nákladovosti sociálních služeb, analýzy dostupných zdrojů financování, zpracovaných analytických podkladů, údajů vycházející z intenzivních jednání mezi zástupci Olomouckého kraje a jednotlivými OÚORP, z priorit obcí a jejich komunitních plánů.

Střednědobý plán 2024-2026:

  • je rámcový dokument pro nastavení vizí a cílů na zákonem stanovené období 3 let;
  • je zaměřen pouze na sociální služby definované zákonem o sociálních službách, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele;
  • umožňuje rozvoj sociálních služeb dle hlavních cílů a opatření v návaznosti na dostupné finanční prostředky;
  • opatření jsou konkrétní, uskutečnitelná a měřitelná;
  • vychází z konsenzu všech zúčastněných stran;
  • je výchozím podkladem pro posouzení projektových záměrů v oblasti sociálních služeb;
  • podporuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a sociálnímu začleňování;
  • nastavuje efektivní a udržitelnou síť sociálních služeb;
  • informuje o směřování krajské politiky a řízení sociální oblasti na území Olomouckého kraje, poskytovatelé sociálních služeb tak mohou směřovat rozvoj svých služeb do podporovaných oblastí;
  • podává informaci uživatelům sociálních služeb, jejich blízkým i široké veřejnosti o tom, jaké sociální služby mohou využít, jak je zajištěna jejich dostupnost a jak lze získat informace o možnostech pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci.

Střednědobý plán 2024-2026 bude aktualizován prostřednictvím jednoletých prováděcích dokumentů tzv. Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na daný rok platnosti Střednědobého plánu 2024-2026. Prováděcí dokument bude každoročně tvořen v návaznosti na potřeby zjištěné v kontinuálním procesu plánování na obecní i krajské úrovni, na podmínky stanovené MPSV ČR a v neposlední řadě v návaznosti na finanční zdroje. Příprava ročních akčních plánů umožní modelovat síť sociálních služeb, která tak bude reagovat na zjištěné potřeby.

Předkládaný strategický dokument byl zpracován dle legislativního stavu ke dni  31. 12. 2022. V době přípravy Střednědobého plánu 2024-2026 připravovalo MPSV ČR novelu zákona o sociálních službách, v době zveřejnění tohoto dokumentu však novela schválena nebyla. V případě legislativních změn týkajících se oblasti sociálních služeb v souvislosti s připravovanou novelou zákona o sociálních službách bude Střednědobý plán 2024–2026 aktualizován prostřednictvím Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.


Poslední změna 02. 01. 2023 10:32:47