Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020

Soubor typu pdfStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 –2020(2,9 MB)stáhnout

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 –2020 (dále jen „Střednědobý plán 2018 – 2020“), byl dne 27. února 2017 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Střednědobý plán 2018 – 2020, je stěžejním strategickým dokumentem kraje pro oblast sociálních služeb, navazuje na plány předchozí, vyjadřuje priority a oblasti, na které je potřebné se zaměřit a dále podporovat jejich rozvoj a reaguje na měnící se podmínky, které mají významný  vliv na zajištění dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb v Olomouckém kraji.

Tvorba Střednědobého plánu 2018 – 2020 probíhala mimo jiné v pracovních skupinách zařazených v organizační struktuře pro plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, jejichž členy jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, kteří se věnovali problematice nastavení rámcových a specifických cílů, získávali informace o sociálních službách a tvořili návrhy strategií jejich rozvoje. Údaje vycházející z intenzivních jednání mezi zástupci Olomouckého kraje a jednotlivými OÚORP, z priorit obcí, komunitních plánů, ze zpracovaných analytických podkladů, znalosti místní situace a sociální práce na obcích byly jedny ze stěžejních podkladů, které byly promítnuty do specifických cílů a opatření jednotlivých pracovních skupin Střednědobého plánu 2018 – 2020, který tak reflektuje objektivně zjištěnou potřebnost sociálních služeb na území jednotlivých OÚORP. Prostřednictvím cílů a opatření je vyjádřena podpora rozvoje konkrétním sociálním službám, s určením kapacity a přesného vymezení lokality, v níž bude daná služba rozvíjena, opatření jsou konkrétní, uskutečnitelná a měřitelná. Střednědobý plán 2018 – 2020 je zaměřen pouze na sociální služby definované zákonem o sociálních službách, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele.

Střednědobý plán 2018 – 2020 bude aktualizován prostřednictvím jednoletých prováděcích dokumentů tzv. Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na daný rok platnosti Střednědobého plánu 2018 – 2020. Prováděcí dokument bude každoročně tvořen v návaznosti na potřeby zjištěné v kontinuálním procesu plánování na obecní i krajské úrovni, na podmínky stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí a v neposlední řadě v návaznosti na finanční zdroje. Příprava ročních akčních plánů umožní modelovat síť sociálních služeb, která tak bude reagovat na zjištěné potřeby.

Za účelem dosažení co nejširšího konsenzu byl návrh Střednědobého plánu 2018 – 2020 zveřejněn k připomínkování na webových stránkách Olomouckého kraje. Ve stanovené lhůtě pro připomínkovací řízení bylo doručeno 24 připomínek od 8 subjektů; věcné připomínky byly do dokumentů zapracovány. Návrh dokumentu dále připomínkovaly odbory krajského úřadu a byly projednány v komisích Rady Olomouckého kraje (Komise pro rodinu a sociální záležitosti a Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí).

Prioritou Střednědobého plánu 2018 – 2020 a rovněž cílem Olomouckého kraje, je vytvoření stabilní, kvalitní a ekonomicky udržitelné sítě sociálních služeb, která bude reflektovat potřeby obyvatel Olomouckého kraje.

 

Dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020 je klíčovou aktivitou individuálního projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Poslední změna 28. 06. 2022 09:22:18