Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 - 2017

Soubor typu .pdfStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 - 2017(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfAKČNÍ PLÁN na rok 2015(808 kB)stáhnout

24.09.2014 - Aktuální informace o územní dostupnosti sociálních služeb v Olomouckém kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 – 2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 –2017 (dále Střednědobý plán 2015 – 2017), byl dne 19. září 2014 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Spolu se Střednědobým plánem 2015 – 2017 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválen jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu 2015 – 2017, Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2015 (dále jen Akční plán na 2015).

Střednědobý plán pro roky 2015 – 2017, je stěžejním strategickým dokumentem kraje v sociální oblasti. Tento plán navazuje na předchozí plány, avšak v mnoha zásadních ohledech je inovativní: konkretizuje síť sociálních služeb a vyjadřuje priority a oblasti, na které je potřebné se zaměřit a dále podporovat jejich rozvoj.

Pracovní skupiny zařazené v organizační struktuře pro plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, jejichž členy jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, se věnovaly problematice nastavení rámcových a specifických cílů, získávaly informace o sociálních službách a tvořily návrhy strategií jejich rozvoje. Rozvojové aktivity na období let 2015 – 2017 tedy vycházejí z procesů střednědobého a komunitního plánování rozvoje sociálních služeb, z priorit v oblasti sociálních služeb a z analytických výstupů individuálního projektu Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji.

Akční plán na 2015 je jednoletým prováděcím dokumentem Střednědobého plánu 2015 – 2017. Akční plány budou každoročně aktualizovány v návaznosti na potřeby zjištěné v kontinuálním procesu plánování na obecní i krajské úrovni, na podmínky stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí a v neposlední řadě v návaznosti na finanční zdroje. Příprava ročních akčních plánů umožní modelovat síť sociálních služeb, která bude pružně reagovat na aktuální potřeby v této oblasti.

Za účelem dosažení co nejširšího konsenzu byl návrh Střednědobého plánu 2015 – 2017 a Akčního plánu na 2015 zveřejněn k připomínkování na webových stránkách Olomouckého kraje. Ve stanovené lhůtě pro připomínkovací řízení bylo doručeno 94 připomínek od 30 subjektů; věcné připomínky byly do dokumentů zapracovány. Návrhy dokumentů dále připomínkovaly odbory krajského úřadu a byly projednány v komisích Rady Olomouckého kraje (Komise pro rodinu a sociální záležitosti a Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí).

Prioritou Střednědobého plánu 2015 – 2017 a rovněž cílem Olomouckého kraje, je vytvoření stabilní, kvalitní a ekonomicky udržitelné sítě sociálních služeb, která bude reflektovat potřeby obyvatel Olomouckého kraje.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00