Státní správa lesů

Na území Olomouckého kraje mají pozemky určené k plnění funkcí lesa celkovou rozlohu 184 316 ha. Porostní půdu tvoří 179 017 ha , bezlesí 1 838 ha a jiné pozemky 3 451 ha. Lesnatost Olomouckého kraje je 34 %. V současné době dochází v rámci územních plánů k záměrům zalesňovat plochy zemědělsky nevyužívaných ploch, takže bude i nadále docházet k zvyšování výměry lesa na území kraje.

Vlastnictví lesa je velmi různorodé. Největším vlastníkem lesa je stát, s tím, že v našem kraji je svěřeno nakládání s těmito lesy Lesům ČR, s.p. a Vojenským lesům a statkům, s.p. Dalšími většími vlastníky jsou města a obce, sdružení vlastníků lesa, Nadace Dr. L. Prečana.

Kategorie lesa: Lesy zvláštního určení se nacházejí na ploše 38 803 ha, lesy ochranné na ploše 5 862 ha a zbytek tvoří lesy hospodářské. Z lesů zvláštního určení tvoří největší část lesů nacházejících se v CHKO Jeseníky a CHKO Litovelské Pomoraví. Genové základny jsou vyhlášeny na ploše 5 142 ha na 22 částech, přičemž plošně je nejvíce zaujata dřevina smrk a buk. Na území kraje jsou zastoupeny všechny lesní vegetační stupně, přičemž asi 75 % plochy zaujímají 3, 4. a 5 LVS. Největší plošné zastoupení dřevin představuje dřevina smrk a to na ploše asi 61 %. Z listnatých dřevin tvoří největší část dřevina buk - asi 13 %. Nemalé procentické zastoupení v našich lesích mají dřeviny, které jsou součástí lesů nízkých či středních - jasan, lípa, habr, olše, bříza, akát, vrba.

Věkové stupně jsou plošně zastoupeny poměrně rovnoměrně od 1. do 11. stupně. S přibývajícím věkem plocha starších věkových stupňů úměrně klesá.

Škody na lesích způsobené orkánem Kyrill v loňském roce se v kraji podařilo zpracovat a asanovat v zákonných lhůtách. Nová živelná kalamita vzniklá v důsledku vichřice Emma představuje asi 80 000 m3. Kůrovcové nebezpečí v našem kraji je možné lokalizovat do nižších poloh a v jihovýchodnější části kraje. Zvláštní režim v ochraně lesa platí v CHKO Jeseníky a NPR Kralický Sněžník. Zde je prováděno zpracování kůrovcového dříví v souladu s rozhodnutími MŽP.

V lesích v našem kraji jsou realizována i biologická a technická opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry. V tomto směru nejvýznamnější část realizují Lesy ČR, s.p. na drobných vodních tocích formou hrazení bystřin. V mnoha případech také za spoluúčasti státu.

 

 

 

Soubor typu .docÚzemné plánovací dokumentace z hlediska lesního zákona(25 kB)DOC | PDF

ORGANIZOVANÉ NEBO HROMADNÉ SPORTOVNÍ AKCE V LESE

Od 1. ledna 1996 je v platnosti zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanovil předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národní bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Aby tyto předpoklady byly naplněny musely být některé činnosti v lesích, ve smyslu jeho §20 odst. 1, zakázány. Mezi tyto zakázané činnosti patří, mimo jiné, také jízda na kole, na koni, na lyžích nebo na saních v případech jízdy mimo lesní cesty a vyznačené trasy. Z tohoto zákazu může vlastník lesa povolit výjimku. A organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat pouze na základě oznámení orgánu státní správy. Tímto orgánem je buď obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad v případě, že zamýšlená akce přesahuje správní obvod této obce. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede:

1. místo akce

2. termín konání akce

3. předpokládaný počet účastníků

4. způsob zajištění

5. souhlas vlastníka lesa

Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

Tak jako v každém zákonu, tak i zde je sankční ustanovení, kdy za toto porušení orgán státní správy uloží pokutu do výše 100 000 Kč.

Tímto chceme předejít ke zbytečným nedorozuměním, kdy dochází ke konfliktům mezi organizátory akcí a vlastníky lesa, kteří pak řeší své zákonné požadavky u orgánů státní správy lesů. Vždyť kde jinde by se měly konat takové sportovní mítinky, jako např. orientační běhy, než v lese. Proto záleží pouze na domluvě s vlastníky lesa a splnění si této administrativní povinnosti.

 

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Vlastimil Dřímal

vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 623 v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 6p, kancelář: 616


Poslední změna 03. 01. 2022 09:41:52