Státní správa lesů

Lesy v Olomouckém kraji

Na území Olomouckého kraje mají pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) celkovou rozlohu 188 402 ha. Porostní půdu tvoří 181 904 ha, bezlesí 2 559 ha a jiné pozemky 3 939 ha. Lesnatost Olomouckého kraje je 35,5 % s rostoucím potenciálem.

Vlastnictví lesa je dosti různorodé. Největším vlastníkem lesa je stát, s tím, že v našem kraji je svěřeno nakládání s těmito lesy Lesům ČR, s.p., a to na 43,5 % lesních pozemků a Vojenským lesům a statkům, s.p., kterým náleží hospodaření na 9,9 % lesních pozemků. Dalšími velkými vlastníky jsou církve, ty obhospodařují 16,8 % PUPFL, dále města a obce s 11 %. Kraji, právnickým a fyzickým osobám, lesním družstvům a společnostem a vlastnicky různorodým vlastníkům připadá hospodaření na zbylých 18,8 % lesních pozemků.

Kategorizace lesa, lesní vegetační stupně, zastoupení dřevin

Lesy zvláštního určení se nacházejí na ploše 40 586 ha, z této kategorie lesů tvoří největší část CHKO Jeseníky a CHKO Litovelské Pomoraví. Lesy ochranné jsou na ploše 5 045 ha a lesy hospodářské se rozléhají na 136 273 ha. Na území kraje jsou zastoupeny lesní vegetační stupně (LVS) 0 až 9, přičemž téměř 80 % plochy zaujímají 3., 4. a 5. LVS. Největší plošné zastoupení dřevin představuje dřevina smrk, a to na ploše asi 48 %. Z listnatých dřevin tvoří největší část dřevina buk, a to 18 %.

Dále se ve značnějším zastoupení vyskytují následující dřeviny: dub, javor, jasan, lípa, olše, bříza, habr, modřín, jedle a borovice.

 

Škody v lesích způsobené kůrovcovou kalamitou a nekrózou jasanu, která lesníky provázela v minulých letech, se dařilo zpracovávat v rámci technické a  personální kapacity. K zalesňování vzniklých holin, mimo úctyhodnou práci lesníků, dosti přispěly finanční příspěvky poskytované MZe ČR. Zvláštní režim v ochraně lesa platí v CHKO Jeseníky a NPR Kralický Sněžník. Zde je prováděno zpracování kůrovcového dříví v souladu s rozhodnutími MŽP.

V lesích v našem kraji jsou realizována i biologická a technická opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry. V tomto směru nejvýznamnější část realizují Lesy ČR, s.p. na drobných vodních tocích formou hrazení bystřin. V mnoha případech také za spoluúčasti státu.

 

 

 

Výkon státní správy lesů se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění předpisů pozdějších a jeho platných prováděcích vyhlášek.

Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech:

 • zařazení lesů do kategorie lesů ochranných, lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z těchto kategorií, s výjimkou vojenských lesů
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích
 • o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení
 • o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov
 • o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
 • o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje
 • o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje,
 • o zkrácení doby platnosti plánu

 

Dále krajský úřad v přenesené působnosti:

 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více
 • vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů
 • schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny; v rámci schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče, výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu a výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let, ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů
 • ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na území kraje
 • vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě s výjimkou vojenských lesů
 • rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad
 • rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany
 • vydávají opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • vydávají opatření obecné povahy o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje
 • oznamuje pověřené osobě podle zjištěný výskyt invazního nepůvodního druhu dřeviny, jeho šíření a dopady na hospodaření v lesích
 •  
Soubor typu pdfZákon o lesích.pdf(979,5 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Ing. Vlastimil Dřímal

vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 623 v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Ing. Hynek Kacetl

referent lesnictví
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 687 h.kacetl@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Ing. Adam Navrátil

referent lesnictví
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 410 a.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Mgr. Nina Kuncová

oblast lesnictví
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 404 n.kuncova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Ing. Bc. Zlata Matysová

referent lesnictví a ochrany zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 316 z.matysova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 09. 01. 2024 08:08:02