Sovinec

Sovinec, pohled na lokalitu od obce Křivá
Sovinec, acidofilní bučina
Sovinec, květnatá bučina s kyčelnicí žláznatou

» Katastrální území

Kraj Olomoucký: Horní Dlouhá Loučka, Křivá
Kraj Moravskoslezský: Horní Město, Jiříkov u Rýmařova, Ondřejov u Rýmařova, Rešov, Ruda u Rýmařova, Rýmařov, Sovinec, Stránské, Těchanov

» Rozloha

    2 561 ha

» Předmět ochrany

    Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
    Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
    Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích*
    netopýr černý (Barbastella barbastellus)
    šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

 » Charakteristika

Lokalita zahrnuje údolí Oslavy, Huntavy a přilehlé zejména lesnaté oblasti jižně od Rýmařova, směrem na Uničov. Lesní biotopy, které jsou předmětem ochrany zaujímají téměř 70% z celkové rozlohy, další lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami se rozkládají na dalších více než 20% území. Většina území se nachází v kraji Moravskoslezském, do Olomouckého kraje zasahuje pouze svou nejjižnější částí. Lokalita spadá do geomorfologického celku Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina a okrsku Rešovská hornatina. Má charakter členité hornatiny se dvěma výraznými, hluboce zaříznutými údolími Huntavy a Oslavy. Na jejich soutoku se nachází nejnižší bod daného území (296 m n. m.). Naopak nejvyšším bodem je vrchol Jasan (674 m n. m.), který leží v jeho severovýchodní části. V horní části říčky Huntavy jsou časté skalní výchozy a nachází se zde turisty často vyhledávané Rešovské vodopády. V těchto místech se rozkládá NPP Rešovské vodopády.
Území zahrnuje poměrně pestrou mozaiku různých biotopů. Převládají květnaté bučiny (asociace Asperulo-Fagetum) s charakteristickým a dobře vyvinutým bylinným podrostem, ve kterém můžeme obdivovat, jak název napovídá, nenápadnou krásu lesních rostlin. Významné jsou i acidofilní bučiny, které se vyskytují na minerálně chudých půdách na kyselých (silikátových) horninách. Jejich bylinné patro není tak pestré. K důležitým stanovištím patří skalní biotopy silikátových skal v údolí Huntavy. Ojedinělé jsou výskyty vápnitých skal a sutí. Na svazích můžeme najít zachovalé suťové lesy, ve kterých převládajícími dřevinami jsou javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, lípy a výjimečně jilm horský. Důležitá je také kvalita a zachovalost potoků a potočních niv.

» Péče o lokalitu

Ochrana lesů spočívá především v zajištění vhodného a citlivého lesnického hospodaření – výsadbě pouze původních a stanovištně vhodných druhů dřevin, postupné náhradě stávajících jehličnatých porostů. Dále pak ve vytváření vhodných podmínek pro přirozené zmlazování jedle, zejména využíváním postupů podrostního způsobu hospodaření s dostatečně dlouhou obnovní dobou.

» Význam lokality

Nadregionálně významné je zastoupení jedle ve většině porostů. Význam této lokality spočívá taktéž v rozsahu, zachovalosti a různorodosti bučin. Jedná se o porosty na velkých souvislých plochách a s velkým procentem zastoupení mladých porostů.

Mapa lokality

Mapa evropsky významné lokality Sovinec


Poslední změna 05. 05. 2015 15:11:02