Seznam oprávněných investorů

Seznam oprávněných investorů je zpracovaný dle ustanovení § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Oprávněný investor neboli vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu včetně požadovaných náležitostí.

Seznam oprávněných investorů

Kontakty

Ing. Jana Pospíšilová

územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 435 j.pospisilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1211


Poslední změna 01. 03. 2018 08:24:50