Seznam oprávněných investorů

Seznam oprávněných investorů je zpracovaný dle ustanovení § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Oprávněný investor neboli vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu včetně požadovaných náležitostí.

Seznam oprávněných investorů


Poslední změna 08. 01. 2018 12:37:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje