Rada vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské menšiny. Rada systémově napomáhá integraci Romů do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády, které se týkají Romů. Podrobnější informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád. Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Klíčovým dokumentem je Koncepce romské integrace a Zpráva o stavu romských komunit v České republice. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 17.9. 1997 č. 581 tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 byla Rada přejmenovaná na Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Poslední změna statutu proběhla 29. března 2010 vládním usnesením č. 254, kterým se změnil i název poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Cílem úprav Statutu bylo posílit členskou základnu a zvýšit šance Rady zásadně ovlivnit implementaci Koncepce romské integrace a celkové vnímání inkluze Romů jako součásti vládní politiky. Předsedou Rady je dle platného Statutu předseda vlády ČR a členskou základnu tvoří ministři ze zásadních resortů klíčových pro zlepšení situace Romů, další důležitá ministerstva jsou reprezentována náměstkem.Kromě posílení členské základny nový statut přinesl vyšší provázanost Rady s činností Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Zapojením zástupců Asociace Krajů a Svazu měst a obcí umožnil nový statut i větší participaci krajů a obcí při tvorbě politiky romské integrace a její efektivnější implementaci na regionální a místní úrovni. Podrobné informace : http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/

Kancelář Rady pro záležitosti romské menšiny

Vedoucí kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny

Martin Martínek, MA
Telefon: +420 296 153 225

martinek.martin@vlada.cz

 

Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy

 


Poslední změna 07. 06. 2017 10:02:05