Projekty technické pomoci

Projekty technické pomoci jsou projekty, jejichž hlavním cílem je umožnění realizace globálních grantů Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK). V Olomouckém kraji jsou realizovány celkem tři projekty:

1. Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji II

Stručný obsah projektu: Prostřednictvím realizace tohoto projektu budou vytvořeny adekvátní podmínky pro efektivní realizaci globálních grantů (dále jen GG) a projektů technické pomoci (dále jen TP) Olomouckého kraje v rámci OP VK v letech 2012 až 2015. Tohoto cíle bude dosaženo zajištěním odpovídajících personálních kapacit, tedy pracovníků zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS) Olomouckého kraje, budou rozvíjeny jejich odborné znalosti a dovednosti (jazykové a odborné vzdělávání). Pro účely efektivní realizace GG a projektů TP bude zajištěno odpovídající pracovní prostřední, technické a materiální zabezpečení činnosti ZS, bude zajištěna podpora procesu hodnocení předkládaných projektových žádostí v rámci jednotlivých GG a proběhne také povinný audit všech GG Olomouckého kraje. Tímto tak dojde k zajištění nezbytných činností k efektivní a úspěšné implementaci GG v Olomouckém kraji.

Období realizace projektu: 1. 6. 2012 - 31. 12. 2015

Celková výše schválené dotace na projekt: 17 315 255,65 Kč

2. Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji II

Stručný obsah projektu: Prostřednictvím realizace tohoto projektu bude zajišťována publicita a propagace GG Olomouckého kraje realizovaných v rámci OP VK. Aktivity projektu budou zaměřeny především na šíření informací o těchto GG směrem k cílovým skupinám s cílem zvýšení povědomí o příležitostech a možnostech, které GG poskytují pro rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji. Cílové skupiny tak budou informovány o možnostech čerpání finanční pomoci z těchto GG, resp. v rámci OP VK a Evropského sociálního fondu obecně.

Období realizace projektu: 9. 8. 2012 - 31. 12. 2015

Celková výše schválené dotace na projekt: 333 380,40 Kč

3. Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji II

Stručný obsah projektu: Prostřednictvím tohoto projektu dojde k zabezpečení a zvýšení absorpční kapacity subjektů za účelem efektivního a kvalitního čerpání finančních prostředků GG Olomouckého kraje v rámci OP VK. Bude tak činěno především formou poskytování poradenských a konzultačních služeb. Toto poradenství bude zaměřeno na poskytování informací, vzdělávání, apod., a to v rámci všech fází spojených s realizací grantových projektů, tak aby byli potenciální žadatelé schopni předkládat kvalitní a realizovatelné projekty a tyto projekty pak také v rámci daných pravidel kvalitně realizovat.

Období realizace projektu: 9. 8. 2012 – 31. 12. 2015

Celková výše schválené dotace na projekt: 303 132,98 Kč

Všechny tři projekty technické pomoci jsou z 85 % financovány Evropským sociálním fondem, 15 % finančních prostředků pak poskytuje státní rozpočet ČR.

V letech 2008 až 2011 byly realizovány obdobné tři projekty technické pomoci Olomouckého kraje v rámci Olomouckého kraje. Jednalo se o tzv. první projekty technické pomoci, jejichž zaměření bylo téměř totožné s výše uvedenými třemi projekty.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00